Regulamin - szkoły w Polsce Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik    

Regulamin Konkursu Śwetlik - szkoły w Polsce

Regulamin Konkursu gromadzi najważniejsze informacje dotyczące kwestii formalnych, przebiegu Konkursu, jego budowy i celów. Bardzo prosimy o wnikliwe zapoznanie się z jego treścią przed rozpoczęciem rejestracji, ponieważ niniejszy dokument zawiera wszystkie dane ważne dla Państwa Koordynatorów, Dyrekcji szkół, Nauczycieli i Rodziców. 

Aby pobrać Regulamin w formacie pdf proszę kliknąć TUTAJ.

Regulamin XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”
dla szkół podstawowych

Przyjęty dnia 1 września 2017 roku
przez Zarząd Fundacji Akademia Młodych Odkrywców

Rozdział 1

Zagadnienia Ogólne

§1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Akademia Młodych Odkrywców z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 1 pok. 417, 30-363 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000441764, zwana dalej Organizatorem.

§2. Celem Konkursu jest propagowanie nauk przyrodniczych i ścisłych wśród uczniów szkół podstawowych.

§3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

§4. Konkurs przeprowadzany jest w szkołach podstawowych, zwanych dalej Szkołami, każdego typu na terenie całego kraju na siedmiu poziomach:

 • Poziom I – klasa 1 Szkoły,
 • Poziom II – klasa 2 Szkoły,
 • Poziom III – klasa 3 Szkoły,
 • Poziom IV – klasa 4 Szkoły,
 • Poziom V – klasa 5 Szkoły
 • Poziom VI – klasa 6 Szkoły,
 • Poziom VII – klasa 7 Szkoły.

§5. Konkurs przebiega w dwóch etapach: Etap Przygotowawczy oraz Test Konkursowy. Pierwszy etap Konkursu, polegający na wykonaniu zestawu doświadczeń konkursowych przez uczestników, odbywa się w dowolnym terminie od dnia 16 stycznia do dnia 13 marca 2018 r. Drugi etap, czyli Test Konkursowy, XI edycji Konkursu odbędzie się 13 marca 2018 r., przy czym godzina rozpoczęcia pisania testu musi przypadać pomiędzy 08:50 a 09:30. Test Konkursowy może odbywać się w wielu salach Szkoły biorącej udział w Konkursie, pod warunkiem jednoczesnego jego rozpoczęcia we wszystkich pomieszczeniach. Jeżeli Szkoła nie może spełnić tego warunku, ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2018 r.

§6. Opiekę merytoryczną nad Konkursem sprawuje Zespół Merytoryczny powoływany przez Organizatora na daną edycję Konkursu. Zespół Merytoryczny składa się z co najmniej czterech osób. Skład Zespołu Merytorycznego oraz dane personalne jego członków są niejawne i nie są podawane do publicznej wiadomości ani do wiadomości osób trzecich.

§7. Oficjalną stroną internetową Konkursu jest strona www.swietlik.edu.pl, zwana dalej Stroną Internetową Konkursu.

§8. Środki finansowe przewidziane na organizację Konkursu i nagrody pochodzą z opłat uiszczanych przez uczestników Konkursu oraz od darczyńców. Opłatę konkursową w każdej edycji ustala Organizator. Opłata konkursowa od każdego ucznia zgłoszonego do udziału w XI edycji Konkursu wynosi 10 zł.

§9. Zadania Zespołu Merytorycznego Konkursu:

1. merytoryczne przygotowanie doświadczeń i testów konkursowych,

2. przygotowanie kluczy odpowiedzi,

3. merytoryczne odpowiedzi na przesyłane zastrzeżenia dotyczące doświadczeń i pytań konkursowych.

§10. W Konkursie nie mogą brać udziału uczniowie będący dziećmi lub wnukami organizatorów Konkursu oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych do współpracy przy organizacji Konkursu.

Rozdział 2

Zasady rejestracji uczestników Konkursu

§11. Uczestnictwo ucznia w Konkursie powinna zgłosić Szkoła lub inna jednostka edukacyjna (po uprzedniej konsultacji z Organizatorem), do której uczeń uczęszcza, również zwana dalej Szkołą. Nie ma ograniczeń co do liczby uczestników startujących z jednej Szkoły.

§12. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń Szkoły zgłoszony do udziału w Konkursie.

§13. Zgłoszenia uczestników Konkursu z danej Szkoły dokonuje osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie Konkursu w Szkole, zwana dalej Nauczycielem Koordynującym.

§14. Nauczycielem Koordynującym jest osoba, która rejestruje się w systemie obsługi Konkursu na stronie internetowej panel.swietlik.edu.pl (zwana dalej Strefą Nauczyciela).

§15. Nauczyciel Koordynujący odpowiedzialny jest za:

1. wprowadzenie do Strefy Nauczyciela informacji o uczestnikach danej Szkoły, (w szczególności: liczby wszystkich uczniów w Szkole, liczby uczestników w każdym poziomie wiekowym),

2. wymianę informacji z Organizatorem,

3. zebranie zgłoszeń uczniów Szkoły i wprowadzenie tej informacji do Strefy Nauczyciela,

4. zebranie i wpłacenie na konto Organizatora opłaty konkursowej za uczestników,

5. po otrzymaniu przesyłki z testami konkursowymi: bezzwłoczne wykonanie czynności opisanych w §25 niniejszego Regulaminu.

6. zapoznanie się z treścią uwag zawartych w protokole (na Stronie Internetowej Konkursu znajduje się przykładowy protokół do pobrania i wcześniejszego zapoznania się z jego treścią),

7. zgodną z Regulaminem organizację Konkursu w Szkole,

8. wypełnienie Protokołu przeprowadzenia Konkursu,

9. zgodne z Regulaminem zapakowanie i odesłanie do Organizatora przesyłki zwrotnej,

10. monitorowania swojej skrzynki poczty elektronicznej w okresie od 15 do 21 maja 2018 r. ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania uczniom wyników Konkursu,

11. sprawdzenie poprawności nazwisk uczniów po ogłoszeniu wyników w Strefie Nauczyciela,

12. ogłoszenie wyników Konkursu w Szkole.

§16. Osoba pilnująca uczniów podczas pisania Testu Konkursowego, zwana dalej Opiekunem, nie musi być Nauczycielem Koordynującym. Nauczyciel Koordynujący może być jednocześnie Opiekunem.

§17. W przypadku indywidualnego toku nauczania ucznia zgłasza nauczyciel lub rodzic (opiekun prawny), będący Nauczycielem Koordynującym. W takim przypadku razem ze zgłoszeniem zgłaszający powinien przesłać drogą elektroniczną skan zgody dowolnej Szkoły na udział ucznia w Konkursie organizowanym na terenie tej Szkoły.

§18. Termin zakończenia rejestracji Uczestników do XI edycji Konkursu upływa z dniem 31 stycznia 2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu, z jednoczesnym umieszczeniem odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej Konkursu.

§19. Zgłoszenie uczestników następuje poprzez łączne spełnienie wszystkich następujących warunków:

1. Rejestracji w Strefie Nauczyciela, przy użyciu adresu e-mail oraz ustalonego przez Nauczyciela Koordynującego hasła (hasło należy bezwzględnie zapamiętać w celu późniejszej aktualizacji danych oraz sprawdzenia wyników Konkursu). Nauczyciele Koordynujący, którzy w poprzednich edycjach Konkursu rejestrowali się w Strefie Nauczyciela, nie muszą się ponownie rejestrować. E-mail i hasło z poprzednich edycji Konkursu pozostają niezmienione. Adres e-mail podany przez Nauczyciela Koordynującego będzie wykorzystywany podczas korespondencji konkursowej w XI edycji oraz następnych edycjach Konkursu (newsletter, wysyłanie informacji o wynikach, informacje o przyznanych nagrodach). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie informacji o wynikach w przypadku błędnie podanego adresu e-mail lub problemów technicznych leżących po stronie serwera poczty elektronicznej odbiorcy.

2. Wyrażenie przez Nauczyciela Koordynującego zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym,

3. W przypadku rejestracji nowego Nauczyciela Koordynującego, kliknięcie w link aktywacyjny w wiadomości przesłanej po rejestracji na podany przy rejestracji adres e-mail.

4. Po zalogowaniu do Strefy Nauczyciela – wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do XI Edycji Konkursu.

5. Po zalogowaniu – wybraniu opcji odesłania przesyłki. W XI edycji Konkursu Koordynatorzy mogą wybrać jedną z poniższych opcji odesłania paczki:

 • za pośrednictwem opłaconego przez Organizatora kuriera
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt Szkoły lub Nauczyciela Koordynującego.

6. Dokonaniu opłaty za wszystkich uczestników Konkursu z danej Szkoły. Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Organizatora, podany na Stronie Internetowej Konkursu; wysokość opłaty wynosi 10 zł (dziesięć złotych) od każdego Uczestnika Konkursu; opłata powinna zostać wniesiona na konto o numerze

20 1050 1445 1000 0090 3014 8531 w ING Bank Śląski S.A.

1) Uwaga: system płatności w Strefie Nauczyciela jest uzupełniany przez Organizatora ręcznie na podstawie wyciągu z konta bankowego. Z tego powodu pomiędzy dokonaną wpłatą a jej wpisaniem do systemu może minąć do 7 dni roboczych.

2) Jeżeli opłata nie wpłynie na konto bankowe Organizatora Konkursu do dnia 5 marca 2018 r., to przesyłka z testami nie zostanie wysłana do Szkoły.

3) W tytule wpłaty na przelewie bankowym muszą się znaleźć następujące informacje: ID przyznane Szkole podczas rejestracji, imię i nazwisko Nauczyciela Koordynującego. Nie należy przesyłać potwierdzenia wpłat na adres Organizatora. Potwierdzenie przelewu lub wpłaty należności Nauczyciel Koordynujący powinien zachować do 30 września 2018 r. i przedłożyć jedynie na prośbę Organizatora.

§20. Organizator Konkursu wystawia faktury na przesłaną drogą elektroniczną prośbę Nauczyciela Koordynującego do 14 dni roboczych od wpłaty. Organizator nie wystawia faktur automatycznie.

§21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.

§22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie w zgłoszeniach do Konkursu nieprawdziwych danych osobowych.

Rozdział 3

Zasady przeprowadzenia Konkursu w Szkołach

§23. 1. Przed Testem Konkursowym na Stronie Internetowej Konkursu pojawiają się zestawy doświadczeń dla każdego Poziomu. W XI edycji Konkursu doświadczenia pojawią się na Stronie Internetowej Konkursu 16 stycznia 2018 r.

2. Zestawy doświadczeń zawierają od dwóch do pięciu doświadczeń wraz z dokładnymi opisami i komentarzami.

3. Przeprowadzenie doświadczeń stanowi zalecany etap przygotowawczy do Konkursu i może być zrealizowane za pomocą materiałów i przedmiotów ogólnie dostępnych.

4. Uczestnicy każdego poziomu wiekowego mają za zadanie przeprowadzenie tych doświadczeń w dowolnym terminie przed przystąpieniem do Konkursu. Doświadczenia powinny być wykonywane indywidualnie przez każdego ucznia w domu pod nadzorem osoby pełnoletniej lub grupowo w szkole podczas lekcji lub zajęć pozalekcyjnych, pod opieką nauczyciela.

5. Uwagi merytoryczne dotyczące doświadczeń należy zgłaszać drogą e-mail Organizatora nie później niż do 25 lutego 2018 r.

6. Uczestnicy mogą przystąpić do Testu Konkursowego nawet wówczas, gdy nie wykonali doświadczeń.

§24. W okresie przygotowań do Konkursu Nauczyciel Koordynujący ma obowiązek:

1. wydrukować, w liczbie odpowiadającej liczbie zgłoszonych Uczestników Konkursu, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia należy pobrać ze Strony Internetowej Konkursu),

2. przekazać wydrukowane oświadczenia rodzicom lub opiekunom prawnym Uczestników Konkursu w celu ich wypełnienia i podpisania,

3. zebrać wypełnione i podpisane oświadczenia,

4. przechowywać oświadczenia w bezpiecznym miejscu w celu przesłania do Organizatora wraz z protokołem Konkursu oraz kartami odpowiedzi po Teście Konkursowym.

§25. 1. W tygodniu poprzedzającym przeprowadzenie Testu Konkursowego Szkoła otrzymuje przesyłkę od Organizatora. Przesyłkę tę należy niezwłocznie otworzyć bez naruszania znajdujących się w niej kopert.

2. W przesyłce znajdują się:

 • instrukcja wypełniania kart odpowiedzi,
 • protokół,
 • czyste karty odpowiedzi,
 • zapieczętowane koperty wraz z testami konkursowymi,
 • „koperta ratunkowa” z egzemplarzem testu dla każdego Poziomu,
 • upominki dla wszystkich uczestników Konkursu.

3. Na zapieczętowanych kopertach z testami znajdują się dane informujące o liczbie znajdujących się w nich testów z podziałem na Poziomy. Nauczyciel Koordynujący ma obowiązek sprawdzić, czy liczby zapisane na kopercie są zgodne z liczbami uczestników Konkursu z poszczególnych Poziomów, zgłoszonymi przez Szkołę. Jeżeli liczby te nie zgadzają się z faktyczną liczbą zapisanych uczestników należy skontaktować się z biurem Konkursu.

4. Kopertę z testami należy otworzyć bezpośrednio przed rozpoczęciem Testu Konkursowego, tj. nie wcześniej niż 13 marca 2018 r. o godzinie 8:40. Otwarcie koperty z testami przed tą datą skutkuje dyskwalifikacją szkoły.

5. Jeśli po otwarciu kopert z testami Nauczyciel Koordynujący zauważy, że w przesyłce znajduje się mniejsza liczba testów niż zamawiana, jest zobowiązany do użycia znajdującej się w paczce koperty ratunkowej i wykonania odpowiedniej liczby kopii odpowiednich testów, w celu umożliwienia wszystkim Uczniom wzięcia udziału w Konkursie.

6. Jeśli w paczce nie ma koperty ratunkowej, prosimy o niezwłoczny telefoniczny kontakt z Organizatorem pod numerem 730 100 301 lub 730 500 217. Jeśli w paczce nie ma koperty ratunkowej, ale nie jest ona potrzebna, prosimy nie dzwonić w tej sprawie do biura Konkursu.

§26. Szkoła ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo przechowywania koperty z testami w formie nienaruszonej od momentu jej otrzymania aż do chwili oficjalnego rozpoczęcia Testu Konkursowego.

§27. Podczas przeprowadzenia Testu Konkursowego powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki gwarantujące samodzielną i efektywną pracę uczniów:

1. Uczestnicy z tego samego Poziomu powinni siedzieć przy osobnych ławkach.

2. Na sali mogą być obecni wyłącznie uczestnicy Konkursu i Opiekunowie Konkursu.

3. Na każdej sali musi być obecny przynajmniej jeden Opiekun Konkursu. Opiekun nie może udzielać pomocy uczestnikom Konkursu, nie może komentować zadań, ani odpowiadać na pytania dotyczące treści zadań. Opiekun może jedynie pomóc uczniom w wypełnieniu części identyfikacyjnej karty odpowiedzi tj. kodu ID Szkoły, ID ucznia, imienia i nazwiska ucznia i jego płci.

4. Uczestnicy mogą mieć przy sobie czyste kartki do sporządzania notatek i przybory do pisania, wyłącznie w kolorze czarnym. Preferowanym przyborem do pisania jest czarny długopis (zaleca się, aby nie stosować flamastrów i pisaków). Nie można używać gumki ani korektora. Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi będzie traktowane jako błędna odpowiedź do danego zadania. Aby uniknąć pomyłek i ułatwić wypełnianie kart, zezwala się na sporządzanie notatek na kartach z treścią zadań konkursowych. W przypadku zaznaczenia błędnej odpowiedzi uczestnik przekreśla ją krzyżykiem i prawidłowo zaznacza właściwą odpowiedź. Uczestnicy z Poziomu I, zaznaczający odpowiedzi na testach, nie mogą używać gumek do mazania i korektorów. Uczestnicy z Poziomu I mają obowiązek zaznaczyć odpowiedzi na testach. Zaznaczanie błędów na teście wygląda tak samo, jak na karcie odpowiedzi: błędną odpowiedź przekreśla się krzyżykiem, a właściwą zaznacza zgodnie z instrukcją dla kart odpowiedzi.

5. Uczestnicy z Poziomu I nie wypełniają kart odpowiedzi, a jedynie zaznaczają prawidłowe odpowiedzi na kartach z treścią zadań konkursowych.

6. Odpowiedzi należy zaznaczyć tak, by w polu „odpowiedź’ litera oznaczająca wybraną odpowiedź była niewidoczna, lecz należy uważać, by tusz przyboru do pisania nie przebijał na drugą stronę kart odpowiedzi. Karty odpowiedzi wypełnione innym kolorem niż czarny nie będą sprawdzane. Na Stronie Internetowej Konkursu znajdują się przykłady prawidłowo i nieprawidłowo zakodowanych kart odpowiedzi. Na Stronie Internetowej Konkursu znajdują się filmiki instruktażowe, informujące w jaki sposób wypełnić kartę odpowiedzi. Jest tam również dostępny wzór karty odpowiedzi, który można wydrukować i użyć do ćwiczeń.

7. Nie można korzystać z urządzeń elektronicznych (kalkulatorów, tabletów, telefonów komórkowych, czytników e-book’ów, odtwarzaczy MP3 itp.), ani żadnych innych pomocy w postaci książek, gotowych notatek itp.

8. Otwarcie kopert z testami następuje w obecności przynajmniej jednego Uczestnika Konkursu po wypełnieniu przez wszystkich uczniów części identyfikacyjnej kart odpowiedzi. Przed otwarciem koperty należy okazać uczniowi, że koperta jest nienaruszona.

9. Czas trwania Testu Konkursowego jest liczony od chwili rozdania kart z testami wszystkim obecnym na sali Uczestnikom. Po zakończeniu przewidzianego dla danego Poziomu czasu trwania Testu Konkursowego należy niezwłocznie zebrać wszystkie karty odpowiedzi.

10. Uczestnicy powinni mieć zapewnioną ciszę podczas trwania całego Testu Konkursowego, od momentu otwarcia kopert z zadaniami do chwili zebrania wszystkich kart odpowiedzi.

11. Uczestników z Poziomu I nie radzących sobie z czytaniem, należy na czas trwania Testu Konkursowego zgromadzić w osobnej sali, w której Opiekun Konkursu może odczytywać pytania konkursowe na głos.

§28. Test Konkursowy ma formę testu wyboru. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C i D, spośród których tylko jedna jest prawidłowa.

§29. Dla każdego z siedmiu Poziomów przygotowany jest inny Test Konkursowy.

§30. Czas przeprowadzenia Konkursu, liczba zadań oraz punktacja dla każdego Poziomu jest następująca:

 • Na Poziomach I i II test trwa 45 minut i obejmuje 18 zadań (6 zadań za 3 punkty, 6 zadań za 4 punkty i 6 zadań za 5 punktów). Za błędną odpowiedź lub nie udzielenie odpowiedzi, uczestnik otrzymuje zero punktów. Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 0, a maksymalna 72 punkty.

 

 • Na Poziomach III i IV test trwa 60 minut i obejmuje 24 zadania (8 zadań za 3 punkty, 8 zadań za 4 punkty i 8 zadań za 5 punktów). Na początku testu każdy uczeń otrzymuje 32 punkty. Za brak odpowiedzi uczeń otrzymuje zero punktów za dane zadanie. Za każdą błędną odpowiedź odejmuje się uczniowi 1/3 punktów przewidzianych za dane zadanie. Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 0, a maksymalna 128 punktów.

 

 • Na Poziomach V, VI i VII test trwa 75 minut i obejmuje 30 zadań (10 zadań za 3 punkty, 10 zadań za 4 punkty i 10 zadań za 5 punktów). Na początku testu każdy uczeń otrzymuje 40 punktów. Za brak odpowiedzi uczeń otrzymuje zero punktów za dane zadanie. Za każdą błędną odpowiedź odejmuje się uczniowi 1/3 punktów przewidzianych za dane zadanie. Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 0, a maksymalna 160 punktów.

§31. W każdym teście około 30% ogólnej liczby zadań dotyczy przeprowadzonych przez uczniów doświadczeń podczas Etapu Przygotowawczego (zgodnie z listą doświadczeń właściwą dla poszczególnych Poziomów w XI edycji Konkursu)

§32. 1. W trakcie trwania Testu Konkursowego lub tuż po jego zakończeniu Nauczyciel Koordynujący ma obowiązek wypełnienia imiennej listy wszystkich Uczestników Konkursu, podając: imię, nazwisko, klasa, indywidualny kod Uczestnika Konkursu oraz informacja o ewentualnym niedostarczeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Lista ta jest częścią Protokołu, który należy dołączyć do paczki z kartami odpowiedzi.

3. Nauczyciel Koordynujący ma obowiązek zatrzymania u siebie kopii takiej listy.

4. Liczba kart odpowiedzi musi być zgodna z liczbą uczniów w Protokole.

5. Wzór listy można pobrać ze Strony Internetowej Konkursu.

§33. Nauczyciel Koordynujący oraz inni Opiekunowie podpisują się czytelnie na Protokole, oświadczając, że w czasie Testu Konkursowego uczestnikom nie została udzielona nieregulaminowa pomoc oraz, że uczestnicy nie komunikowali się między sobą i nie korzystali z niedozwolonych pomocy.

§34. 1. Po zebraniu od wszystkich uczestników z Poziomu II – VII kart odpowiedzi i arkuszy testów od uczestników z Poziomu I należy je niezwłocznie umieścić w przesyłce razem z pozostałymi niewykorzystanymi lub zniszczonymi kartami odpowiedzi, z wypełnionym protokołem, listą obecności, a także wypełnionymi podpisanymi przez rodziców (opiekunów prawnych) uczestników oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

2. W obecności przynajmniej jednego Uczestnika należy zakleić przesyłkę. Przesyłkę należy wysłać 13 lub 14 marca 2018 r. na adres Organizatora Konkursu (decyduje data stempla pocztowego lub rejestracji przez system kurierski).

3. Przekroczenie terminu odesłania przesyłek z przyczyn innych niż ewentualne problemy z firmą kurierską zapewnioną przez Organizatora powoduje dyskwalifikację Szkoły i niesprawdzanie kart odpowiedzi Uczestników Konkursu. O ewentualnych problemach z firmą kurierską należy informować Organizatora bezzwłocznie po ich ewentualnym wystąpieniu. Szczegółowe informacje dotyczące wysyłki zostaną opublikowane na Stronie Internetowej Konkursu w lutym 2018 r.

§35. 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia niedochowania warunków rzetelnego przeprowadzenia Konkursu w Szkole, wspomnianych w §26-§28, uczestnicy mogą zostać zdyskwalifikowani lub w Szkole tej może zostać przeprowadzony dodatkowy test sprawdzający. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności pomiędzy wynikami w obu testach, część lub nawet wszyscy uczestnicy danej Szkoły mogą zostać zdyskwalifikowani. Dyrekcja Szkoły zostaje pisemnie poinformowana przez Organizatora o takiej decyzji wraz z jej uzasadnieniem.

2. W przypadku udowodnienia przez Organizatora, że uczniom została udzielona nieregulaminowa pomoc, Szkoła zostaje zdyskwalifikowana.

3. Dyskwalifikacja Szkoły oznacza, że Karty Odpowiedzi Uczestników nie zostaną sprawdzone, co jest jednoznaczne z nieprzyznaniem nagród.

4. Do dyskwalifikacji może dojść także, gdy Konkurs zostanie przeprowadzony nieterminowo bez wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Organizatorem zmiany godziny rozpoczęcia Testu Konkursowego.

§36. Po zakończeniu Testu Konkursowego Uczestnicy (oprócz uczniów Poziomu 1) mogą zatrzymać testy z treścią zadań. Na testach jest zamieszczony adres Strony Internetowej Konkursu, na której pojawią się klucze odpowiedzi do zadań w terminie do 14 dni od przeprowadzenia Konkursu, przy czym Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia tego terminu w przypadku opóźnienia dostarczenia wszystkich przesyłek zwrotnych ze szkół.

Rozdział 4

Wyniki i nagrody

§37. Uwagi do pytań konkursowych należy zgłaszać nie później niż do 13 kwietnia 2018 r. Po tym terminie reklamacje nie będą przyjmowane.

§38. Ze względu na to, że karty odpowiedzi są sprawdzane automatycznie, nie będą skanowane ani sprawdzane karty odpowiedzi:

 • zszyte lub sklejone z testami lub zgodami na przetwarzanie danych,
 • kserowane,
 • nieoryginalne,
 • włożone pomiędzy strony Testów Konkursowych,
 • bez zakodowanych danych identyfikujących Uczestnika Konkursu.

§39. 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w Strefie Nauczyciela 15 maja 2018 r.

2. Po zalogowaniu się w Strefie nauczyciela każdy Nauczyciel Koordynujący otrzyma dostęp do listy wyników ze wskazaniem nagrodzonych uczniów.

3. Koordynator Konkursu ma obowiązek monitorowania swojej skrzynki pocztowej w okresie od 14 do 20 maja 2018 r. ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania uczniom wyników Konkursu.

4. Nauczyciel Koordynujący zobowiązany jest do przekazania uczniom i/lub rodzicom wyników Konkursu niezwłocznie po ukazaniu się ich w systemie internetowym, ze względu na prawo ucznia do zgłoszenia reklamacji względem otrzymanego wyniku.

5. Biuro Konkursu nie udziela informacji o wynikach Konkursu telefonicznie, drogą mailową, ani w żaden inny sposób, ze względu na ochronę danych osobowych.

§40. 1. Nagrodami w Konkursie mogą być książki, gry planszowe i komputerowe, filmy przyrodnicze, zabawki związane z tematyką Konkursu.

2. Każdy nagrodzony uczestnik otrzymuje nagrodę rzeczową, ale możliwe jest, że dwoje nagrodzonych uczestników z podobnymi wynikami otrzyma inne nagrody.

3. Nagrody pozyskiwane są od darczyńców i z opłat konkursowych, dlatego ich liczba nie jest stała.

4. Nagrodzona liczba dzieci nie może być mniejsza niż 20% wszystkich uczestników Konkursu, przy czym z każdego Poziomu nagrodzonych jest zawsze nie mniej niż 10% uczestników.

§41. Progi punktowe, na podstawie których przyznawane są nagrody, są zależne od liczby uczestników oraz stopnia trudności Testów Konkursowych. Progi są ustalane na podstawie wyników Konkursu, po sprawdzeniu wszystkich kart odpowiedzi.

§42. Progi punktowe są ustalane z dokładnością do części setnych.

§43. Wszyscy uczestnicy Konkursu, których karty odpowiedzi zostaną dostarczone do Organizatora otrzymują dyplomy udziału w Konkursie. Na dyplomach Uczestników, którzy zdobyli nagrodę główną, nagrodę lub wyróżnienie będzie zamieszczona informacja o procentowej liczbie uzyskanych punktów.

§44. W Konkursie przyznawane są trzy rodzaje nagród: wyróżnienie, nagroda oraz nagroda główna. Zdobycie nagrody głównej jest równoznaczne z przyznaniem tytuły laureata pierwszego miejsca. Zdobycie nagrody jest równoznaczne z przyznaniem tytuły laureata drugiego miejsca, a zdobycie wyróżnienia odpowiada zdobyciu trzeciego miejsca (bez tytuły laureata).

§45. 1. Zdobycie wyróżnienia, nagrody lub nagrody głównej w Konkursie Świetlik nie jest jednoznaczne z otrzymaniem ulg lub dodatkowych punktów w trybie rekrutacji do liceum.

2. O nadaniu dodatkowych punktów nie decyduje Organizator a właściwe dla miejsca działalności szkoły władze oświatowe.

§46. 1. Osoby, które zdobędą wyróżnienie, nagrodę lub nagrodę główną, otrzymują nagrody rzeczowe. Jeśli w danej szkole żaden Uczestnik nie osiągnął wymaganej liczby punktów do zdobycia przynajmniej wyróżnienia, Uczestnik, który osiągnie w tej szkole najwyższy wynik punktowy otrzyma nagrodę rzeczową, ale bez określenia otrzymanego miejsca.

2. Na dyplomie tego uczestnika zostanie zaznaczone wyłącznie, że brał udział w XI edycji Konkursu Świetlik.

3. Nagroda dla najlepszego ucznia może zostać przyznana w Szkole, w której udział w Konkursie wzięło co najmniej 3 uczniów.

§47. Nagrody dla Uczestników Konkursu zostaną przesłane zbiorczo na adres zgłaszającej Szkoły do dnia 20 czerwca 2018 r.

§48. 1. Szkoły, w których procentowe uczestnictwo uczniów w Konkursie będzie największe, zostaną dodatkowo nagrodzone możliwością zorganizowania na ich terenie Warsztatów Nauk Przyrodniczych dla uczniów.

2. Jedna szkoła nie może zostać nagrodzona Warsztatami więcej niż przez dwa kolejne lata. Przykładowo, jeśli szkoła otrzyma nagrodę w postaci Warsztatów w IX oraz X edycji, to w edycji XI, po zakwalifikowaniu się na listę szkół nagrodzonych, otrzyma zamiast Warsztatów, nagrodę rzeczową.

§49. 1. Szkole przysługuje prawo do odwołania od wyników Konkursu ogłoszonych przez Organizatora.

2. Odwołanie musi być zgłoszone w terminie do dwóch tygodni od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Strefie Nauczyciela na Stronie Internetowej Konkursu.

3. Odwołania, które wpłyną po tym terminie nie będą mogły być rozpatrywane.

4. Wyniki Konkursu, w tym karty odpowiedzi, będą przechowywane w siedzibie Organizatora do 31 lipca 2018 r.

§50. 1. Odwołanie powinno zawierać: imię, nazwisko Uczestnika konkursu, którego dotyczy odwołanie, adres i dane Placówki jak również dokładny opis i powód odwołania.

2. Odwołania powinny być zgłaszane pisemnie na adres pocztowy lub adres e-mail Organizatora z dopiskiem "XI edycja Konkursu Świetlik - odwołanie”.

§51. Odwołania rozpatrywane będą przez Zespół Merytoryczny w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§52. W przedmiocie odwołania ostateczna i wiążąca jest decyzja Zespołu Merytorycznego. Szkoła zostanie o decyzji powiadomiona listem wysłanym na adres podany w odwołaniu w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia odwołania. Decyzja Zespołu Merytorycznego jest ostateczna i nie podlega dalszym odwołaniom.

§53. 1. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników (15.05.2018 r.) Nauczyciel Koordynujący zobowiązany jest do sprawdzenia i ewentualnej poprawy w Strefie Nauczyciela listy imion, nazwisk, płci i klas Uczestników Konkursu.

2. Po sprawdzeniu, Nauczyciel Koordynujący zatwierdza prawidłowość danych przyciskiem „zatwierdź” znajdującym się pod listą wyników w Strefie Nauczyciela.

3. Zatwierdzenie wyników musi się odbyć w dniach 15-27.05.2018 r.

4. Po zatwierdzeniu wyników zostają wydrukowane dyplomy z danymi znajdującymi się na liście wyników.

5. W przypadku niezatwierdzenia wyników przez Nauczyciela Koordynującego do dnia 27.05.2018 r. dane zostają automatycznie uznane za poprawne.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w imionach, nazwiskach, płci oraz wynikach Uczestnika zapisanych na dyplomie. Dane zatwierdzone lub niezatwierdzone w odpowiednim terminie przez Nauczyciela są ostateczne i nie są zmieniane przed wysłaniem bazy danych do drukarni.

Rozdział 5

Warsztaty Przyrodnicze

§54. 1. Wszystkie szkoły i inne placówki oświatowe mogą ubiegać się o uczestnictwo w Warsztatach Nauk Przyrodniczych, zwanych dalej Warsztatami.

2. Warsztaty prowadzone są w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

3. Zgłoszenia na warsztaty odbywają się poprzez Stronę Internetową Konkursu w zakładce „Warsztaty”.

4. Warsztaty są odpłatne. Wysokość opłaty ustala Zarząd Fundacji. W roku szkolnym 2016/2017 stawka wynosi 10 zł za każdego uczestnika w przypadku warsztatów dla grup zorganizowanych (co stanowi 50% całości opłaty za zajęcia, pozostałą kwotę pokrywa Organizator). W przypadku warsztatów indywidualnych opłata wynosi 12 zł od uczestnika.

5. Podczas warsztatów przyrodniczych nie przeprowadza się doświadczeń konkursowych z trwającej edycji Konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania podczas tych warsztatów doświadczeń z poprzednich edycji Konkursu.

Rozdział 6

Przetwarzanie danych osobowych

§55. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

§56. Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzania Konkursu. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu (jego rodzice/opiekunowie prawni) ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

§57. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wpisania na dyplomie Uczestnika Konkursu jego danych personalnych.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§58. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą zostać wprowadzone poprzez przez Organizatora. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie niezwłocznie ogłoszona na Stronie Internetowej Konkursu.

§59. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

§60. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej Konkursu.