Regulamin Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik    

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik®”

Regulamin Konkursu gromadzi najważniejsze informacje dotyczące kwestii formalnych, przebiegu Konkursu, jego budowy i celów. Bardzo prosimy o wnikliwe zapoznanie się z jego treścią przed rozpoczęciem rejestracji, ponieważ niniejszy dokument zawiera wszystkie dane ważne dla Państwa Koordynatorów, Dyrekcji szkół, Nauczycieli i Rodziców. 

Aby pobrać Regulamin w formacie pdf proszę kliknąć TUTAJ.

Regulamin XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik®”
dla szkół podstawowych

Przyjęty dnia 1 października 2019 roku
przez Zarząd Fundacji Akademia IBSE

 

Rozdział 1

Zagadnienia Ogólne

§1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik®”, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Akademia IBSE z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 1 pok. 418, 30-363 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000756000, zwana dalej Organizatorem.

§2. Celem Konkursu jest propagowanie nauk przyrodniczych i ścisłych wśród uczniów szkół podstawowych.

§3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

§4. Konkurs przeprowadzany jest w szkołach podstawowych, zwanych dalej Szkołami, każdego typu na terenie całego kraju na ośmiu poziomach:

 • Poziom I – klasa 1,

 • Poziom II – klasa 2,

 • Poziom III – klasa 3,

 • Poziom IV – klasa 4,

 • Poziom V – klasa 5,

 • Poziom VI – klasa 6,

 • Poziom VII – klasa 7,

 • Poziom VIII – klasa 8.

§5. Konkurs przebiega w dwóch etapach: Etap Przygotowawczy oraz Test Konkursowy. Pierwszy etap Konkursu, polegający na wykonaniu zestawu doświadczeń konkursowych przez uczestników, odbywa się w dowolnym terminie od dnia 21 stycznia do dnia 16 marca 2020 r. Drugi etap, czyli Test Konkursowy, XIII edycji Konkursu odbędzie się 17 marca 2020 r., przy czym godzina rozpoczęcia pisania testu zostaje ustalona pomiędzy 08:50 a 09:30. Test Konkursowy może odbywać się w wielu salach Szkoły biorącej udział w Konkursie, pod warunkiem jednoczesnego jego rozpoczęcia we wszystkich pomieszczeniach. Jeżeli Szkoła nie może spełnić tego warunku, ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2020 r.

§6. Opiekę merytoryczną nad Konkursem sprawuje Zespół Merytoryczny powoływany przez Organizatora na daną edycję Konkursu. Zespół Merytoryczny składa się z co najmniej czterech osób. Skład Zespołu Merytorycznego oraz dane personalne jego członków są niejawne i nie są podawane do publicznej wiadomości ani do wiadomości osób trzecich.

§7. Oficjalną stroną internetową Konkursu jest strona www.swietlik.edu.pl, zwana dalej Stroną Internetową Konkursu.

§8. Środki finansowe przewidziane na organizację Konkursu i nagrody pochodzą z opłat wnoszonych przez uczestników Konkursu oraz od darczyńców. Opłatę konkursową w każdej edycji ustala Organizator. Opłata konkursowa od każdego ucznia zgłoszonego do udziału w XIII edycji Konkursu wynosi 10 zł.

§9. W Konkursie nie mogą brać udziału uczniowie będący dziećmi lub wnukami organizatorów Konkursu oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych do współpracy przy organizacji Konkursu.

Rozdział 2

Zasady rejestracji uczestników Konkursu

§10. Szkoła (lub inna jednostka edukacyjna po uprzedniej konsultacji z Organizatorem), do której uczeń uczęszcza, zwana dalej Szkołą zgłasza uczestnictwo ucznia w Konkursie na podstawie zgody rodzica lub opiekuna prawnego ucznia, potwierdzonej jego własnoręcznym podpisem. Nie ma ograniczeń co do liczby uczestników startujących z jednej Szkoły.

§11. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń Szkoły zgłoszony do udziału w Konkursie.

§12. Zgłoszenia uczestników Konkursu z danej Szkoły dokonuje osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie Konkursu w Szkole, zwana dalej Nauczycielem Koordynującym.

§13. Nauczycielem Koordynującym jest osoba, która rejestruje się w systemie obsługi Konkursu na stronie internetowej panel.swietlik.edu.pl (zwana dalej Strefą Nauczyciela).

Obowiązki Nauczyciela Koordynującego w zakresie rejestracji uczestników

§14. W zakresie rejestracji uczestników Nauczyciel Koordynujący odpowiedzialny jest za:

1. rejestrację w Strefie Nauczyciela, przy użyciu adresu e-mail oraz ustalonego przez Nauczyciela Koordynującego hasła (hasło należy bezwzględnie zapamiętać dla potrzeb późniejszej aktualizacji danych oraz sprawdzenia wyników Konkursu). Nauczyciele Koordynujący, którzy w poprzednich edycjach Konkursu rejestrowali się w Strefie Nauczyciela, nie muszą się ponownie rejestrować. Adres e-mail i hasło z poprzednich edycji Konkursu pozostają niezmienione. Adres e-mail podany przez Nauczyciela Koordynującego będzie wykorzystywany podczas korespondencji konkursowej w XIII edycji oraz następnych edycjach Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie informacji o wynikach w przypadku błędnie podanego adresu e-mail lub problemów technicznych leżących po stronie serwera poczty elektronicznej odbiorcy;

2. wyrażenie przez Nauczyciela Koordynującego zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym; 

3. tylko w przypadku rejestracji nowego Nauczyciela Koordynującego - obowiązkowe kliknięcie w link aktywacyjny w wiadomości przesłanej po rejestracji na podany przy rejestracji adres e-mail;

4. wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do XIII Edycji Konkursu (po zalogowaniu do Strefy Nauczyciela);

5. wymianę korespondencji z Organizatorem;

6. zebranie zgłoszeń uczniów Szkoły i wprowadzenie tej informacji do Strefy Nauczyciela;

7. zebranie i wpłacenie na konto Organizatora opłaty konkursowej za wszystkich uczestników Konkursu z danej szkoły, (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się, aby za ten punkt odpowiedzialna była osoba z Rady Rodziców) na rachunek bankowy Organizatora podany na stronie internetowej Konkursu; wysokość opłaty w XIII edycji Konkursu wynosi 10 zł (dziesięć złotych) od każdego zgłoszonego uczestnika Konkursu

a. Uwaga: system płatności w Strefie Nauczyciela jest uzupełniany przez Organizatora ręcznie na podstawie wyciągu z konta bankowego. Z tego powodu pomiędzy dokonaną wpłatą a jej potwierdzeniem w systemie może minąć do 7 dni roboczych.

b. Jeżeli opłata nie wpłynie na konto bankowe Organizatora Konkursu do dnia 21 lutego 2020 r., przesyłka z testami nie zostanie wysłana do Szkoły, jednocześnie rejestracja Szkoły zostanie anulowana.

c. W tytule wpłaty na przelewie bankowym muszą się znaleźć następujące informacje: ID przyznane Szkole podczas rejestracji, imię i nazwisko Nauczyciela Koordynującego. Nie należy przesyłać potwierdzenia wpłat na adres Organizatora. Potwierdzenie przelewu lub wpłaty należności Nauczyciel Koordynujący powinien zachować do 30 września 2020 r. i przedłożyć jedynie na prośbę Organizatora.

d. Organizator Konkursu wystawia faktury na prośbę Nauczyciela Koordynującego do 14 dni roboczych od wpłaty. Organizator nie wystawia faktur automatycznie, aby otrzymać fakturę należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru w Strefie Nauczyciela podczas zgłaszania Szkoły do bieżącej edycji Konkursu.

8. zebranie od rodziców lub opiekunów prawnych uczestników wypełnionych i podpisanych zgód na udział w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia należy pobrać ze Strony Internetowej Konkursu) w liczbie odpowiadającej liczbie zgłoszonych uczestników Konkursu

9. zorganizowanie grupy osób pilnujących uczniów podczas pisania Testu Konkursowego zwanych dalej Opiekunami w liczbie niezbędnej do regulaminowego przeprowadzenia Testu Konkursowego zgodnie z §27 pkt 3; Opiekun nie musi być Nauczycielem Koordynującym. Nauczyciel Koordynujący może być jednocześnie Opiekunem.

10. zebranie wypełnionych i podpisanych zgód na przetwarzanie danych osobowych od wszystkich nauczycieli podpisanych na Protokole przeprowadzenia Konkursu (wzór oświadczenia należy pobrać ze Strony Internetowej Konkursu), a będących członkami grupy Opiekunów Konkursu;

11. przechowywanie  oświadczeń z §15 pkt 8 i 10 w bezpiecznym miejscu w celu przesłania ich Organizatorowi wraz z protokołem Konkursu oraz kartami odpowiedzi po Teście Konkursowym.

§15. W przypadku indywidualnego toku nauczania ucznia zgłasza nauczyciel lub rodzic (opiekun prawny). W takim przypadku wymagana jest zgoda dowolnej Szkoły na udział ucznia w Konkursie organizowanym na terenie tej Szkoły. Formularz zgody zostanie udostępniony po wcześniejszym kontakcie z Biurem Konkursu. 

§16. Termin zakończenia rejestracji Uczestników do XIII edycji Konkursu upływa z dniem 7 lutego 2020 r. Termin ten jest ostateczny i nie będzie przedłużany. 

§17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.

§18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Nauczyciela Koordynującego w zgłoszeniu do Konkursu nieprawdziwych danych osobowych.

 

Rozdział 3

Zasady przeprowadzenia Konkursu w Szkołach

§19. 1. Przed Testem Konkursowym na Stronie Internetowej Konkursu pojawiają się zestawy doświadczeń dla każdego Poziomu. W XIII edycji Konkursu doświadczenia pojawią się na Stronie Internetowej Konkursu 21 stycznia 2020 r.

2. Zestawy doświadczeń zawierają od dwóch do pięciu doświadczeń wraz z dokładnymi opisami i komentarzami.

3. Przeprowadzenie doświadczeń stanowi zalecany etap przygotowawczy do Konkursu i może być zrealizowane za pomocą materiałów i przedmiotów ogólnie dostępnych.

4. Uczestnicy każdego poziomu wiekowego mają za zadanie przeprowadzenie tych doświadczeń w dowolnym terminie przed przystąpieniem do Konkursu. Doświadczenia powinny być wykonywane indywidualnie przez każdego ucznia w domu pod nadzorem osoby pełnoletniej lub grupowo w szkole podczas lekcji lub zajęć pozalekcyjnych, pod opieką nauczyciela.

5. Uwagi merytoryczne dotyczące doświadczeń należy zgłaszać drogą e-mail Organizatora nie później niż do 28 lutego 2020 r.

6. Uczestnicy mogą przystąpić do Testu Konkursowego nawet wówczas, gdy nie wykonali doświadczeń.

 

Obowiązki Nauczyciela Koordynującego w zakresie przygotowania Konkursu w Szkole

§20. 1. W tygodniu poprzedzającym przeprowadzenie Testu Konkursowego Szkoła otrzymuje przesyłkę od Organizatora. Przesyłkę tę należy niezwłocznie otworzyć bez naruszania znajdujących się w niej papierowych kopert.

2. W przesyłce znajdują się:

 • instrukcja wypełniania kart odpowiedzi,

 • Protokół przeprowadzenia Konkursu,

 • niewypełnione karty odpowiedzi,

 • zapieczętowane koperty papierowe zawierające testy konkursowe,

 • papierowa Koperta Ratunkowa z egzemplarzem testu dla każdego Poziomu,

 • upominki dla wszystkich uczestników Konkursu.

3. Na zapieczętowanych papierowych kopertach z testami znajdują się dane informujące o liczbie znajdujących się w nich testów z podziałem na Poziomy. Nauczyciel Koordynujący ma obowiązek sprawdzić, czy liczby zapisane na kopercie są zgodne z liczbami uczestników Konkursu z poszczególnych Poziomów, zgłoszonymi przez Szkołę. Jeżeli liczby te nie zgadzają się z faktyczną liczbą zapisanych uczestników należy skontaktować się z biurem Konkursu.

4. Jeśli w paczce nie ma papierowej Koperty Ratunkowej, prosimy o niezwłoczny telefoniczny kontakt z Organizatorem pod numerem 730 100 301 lub 730 500 217. 

5.Nauczyciel Koordynujący ma obowiązek zapoznania się z treścią uwag zawartych w Protokole. 

6. Szkoła ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo przechowywania koperty z testami w formie nienaruszonej od momentu jej otrzymania aż do chwili oficjalnego rozpoczęcia Testu Konkursowego.

7. Kopertę z testami należy otworzyć bezpośrednio przed rozpoczęciem Testu Konkursowego, tj. nie wcześniej niż 17 marca 2020 r. o godzinie 8:40. Otwarcie koperty z testami przed tą datą skutkuje dyskwalifikacją Szkoły.

8. Jeśli po otwarciu papierowych kopert z testami Nauczyciel Koordynujący zauważy, że w przesyłce znajduje się mniejsza liczba testów niż zamawiana, jest zobowiązany do użycia znajdującej się w paczce Koperty Ratunkowej i wykonania odpowiedniej liczby kopii brakujących testów, w celu umożliwienia wszystkim Uczniom wzięcia udziału w Konkursie.

 

Warunki regulaminowego przeprowadzenia Testu Konkursowego w Szkole

§21. Podczas przeprowadzenia Testu Konkursowego powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki gwarantujące samodzielną i efektywną pracę uczniów:

1. Uczestnicy z tego samego Poziomu powinni siedzieć przy osobnych ławkach.

2. Na sali mogą być obecni wyłącznie uczestnicy Konkursu i Opiekunowie.

3. Na każdej sali musi być obecny przynajmniej jeden Opiekun Konkursu. Opiekun nie może udzielać pomocy uczestnikom Konkursu, nie może komentować zadań, ani odpowiadać na pytania dotyczące treści zadań. Opiekun może jedynie pomóc uczniom w wypełnieniu części identyfikacyjnej karty odpowiedzi tj. kodu ID Szkoły, ID ucznia, imienia i nazwiska ucznia i jego płci.

4. Uczestnicy z Poziomu I nie wypełniają kart odpowiedzi, a jedynie zaznaczają prawidłowe odpowiedzi na kartach z treścią zadań konkursowych; wpisując tam jednocześnie swoje imię, nazwisko oraz klasę. 

5. Uczestnicy mogą mieć przy sobie czyste kartki do sporządzania notatek i przybory do pisania, wyłącznie w kolorze czarnym. Preferowanym przyborem do pisania jest czarny długopis (zaleca się, aby nie stosować flamastrów i pisaków). Nie można używać gumki ani korektora. Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi będzie traktowane jako błędna odpowiedź do danego zadania. Aby uniknąć pomyłek i ułatwić wypełnianie kart, zezwala się na sporządzanie notatek na kartach z treścią zadań konkursowych. W przypadku zaznaczenia błędnej odpowiedzi uczestnik może przekreślić ją krzyżykiem i prawidłowo zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

6. Odpowiedzi należy zaznaczyć tak, by w polu „odpowiedź’ litera oznaczająca wybraną odpowiedź była niewidoczna, lecz należy uważać, by tusz przyboru do pisania nie przebijał na drugą stronę kart odpowiedzi. Karty odpowiedzi wypełnione innym kolorem niż czarny nie będą sprawdzane. Na Stronie Internetowej Konkursu znajdują się przykłady prawidłowo i nieprawidłowo zakodowanych kart odpowiedzi. Jest tam również dostępny wzór karty odpowiedzi, który można wydrukować i użyć do ćwiczeń.

7. Podczas rozwiązywania Testu Konkursowego nie można korzystać z urządzeń elektronicznych (kalkulatorów, tabletów, telefonów komórkowych, czytników e-book’ów, odtwarzaczy MP3 itp.) ani żadnych innych pomocy w postaci książek, gotowych notatek itp.

8. Otwarcie kopert z testami następuje w obecności przynajmniej jednego Uczestnika Konkursu po wypełnieniu przez wszystkich uczniów części identyfikacyjnej kart odpowiedzi. Przed otwarciem koperty należy okazać uczniowi, że koperta jest nienaruszona.

9. Czas trwania Testu Konkursowego jest liczony od chwili rozdania kart z testami wszystkim obecnym na sali Uczestnikom. Po zakończeniu przewidzianego dla danego Poziomu czasu trwania Testu Konkursowego należy niezwłocznie zebrać wszystkie karty odpowiedzi.

10. Uczestnicy powinni mieć zapewnioną ciszę podczas trwania całego Testu Konkursowego, od momentu otwarcia kopert z zadaniami do chwili zebrania wszystkich kart odpowiedzi.

11. Uczestników z Poziomu I nie radzących sobie z czytaniem, należy na czas trwania Testu Konkursowego zgromadzić w osobnej sali, w której Opiekun Konkursu może odczytywać pytania konkursowe na głos.

§22. Test Konkursowy ma formę testu wyboru. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C i D, spośród których tylko jedna jest prawidłowa.

§23. Dla każdego z ośmiu Poziomów przygotowany jest inny Test Konkursowy.

§24. Czas przeprowadzenia Konkursu, liczba zadań oraz punktacja dla każdego Poziomu jest następująca:

 • Na Poziomach I i II test trwa 45 minut i obejmuje 18 zadań (6 zadań za 3 punkty, 6 zadań za 4 punkty i 6 zadań za 5 punktów). Za błędną odpowiedź lub nieudzielenie odpowiedzi, uczestnik otrzymuje zero punktów. Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 0, a maksymalna 72 punkty.

 • Na Poziomach III i IV test trwa 60 minut i obejmuje 24 zadania (8 zadań za 3 punkty, 8 zadań za 4 punkty i 8 zadań za 5 punktów). Na początku testu każdy uczeń otrzymuje 32 punkty. Za brak odpowiedzi uczeń otrzymuje zero punktów za dane zadanie. Za każdą błędną odpowiedź odejmuje się uczniowi 1/3 punktów przewidzianych za dane zadanie. Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 0, a maksymalna 128 punktów.

 • Na Poziomach V, VI, VII i VIII test trwa 75 minut i obejmuje 30 zadań (10 zadań za 3 punkty, 10 zadań za 4 punkty i 10 zadań za 5 punktów). Na początku testu każdy uczeń otrzymuje 40 punktów. Za brak odpowiedzi uczeń otrzymuje zero punktów za dane zadanie. Za każdą błędną odpowiedź odejmuje się uczniowi 1/3 punktów przewidzianych za dane zadanie. Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 0, a maksymalna 160 punktów.

§25. W każdym teście około 30% ogólnej liczby zadań dotyczy doświadczeń przeprowadzonych przez uczniów podczas Etapu Przygotowawczego (zgodnie z listą doświadczeń właściwą dla poszczególnych Poziomów w XIII edycji Konkursu).

 

Obowiązki Nauczyciela Koordynującego bezpośrednio po przeprowadzeniu Testu Konkursowego w Szkole

§26. 1. Nauczyciel Koordynujący oraz inni Opiekunowie mają obowiązek podpisać się czytelnie na Protokole, oświadczając, że w czasie Testu Konkursowego uczestnikom nie została udzielona nieregulaminowa pomoc oraz, że uczestnicy nie komunikowali się między sobą i nie korzystali z niedozwolonych pomocy. 

2. W trakcie trwania Testu Konkursowego lub tuż po jego zakończeniu Nauczyciel Koordynujący ma obowiązek wypełnienia imiennej listy obecności wszystkich Uczestników Konkursu, których prawni opiekunowie złożyli zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podając: imię, nazwisko, klasę, indywidualny kod Uczestnika Konkursu. W przypadku, gdy uczeń nie posiada zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy na liście umieścić jedynie klasę oraz indywidualny kod Uczestnika Konkursu.

2. Lista obecności jest częścią Protokołu, który należy dołączyć do paczki z kartami odpowiedzi. Nauczyciel Koordynujący ma obowiązek zatrzymania u siebie kopii takiej listy (wzór listy obecności można pobrać także ze strony internetowej Konkursu)

§27. 1. Po zebraniu od wszystkich uczestników z Poziomów II – VIII kart odpowiedzi i arkuszy testów od uczestników z Poziomu I należy je niezwłocznie umieścić w przesyłce z wypełnionym protokołem, listą obecności, a także wypełnionymi formularzami zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisanymi odpowiednio przez: rodziców (opiekunów  prawnych) Uczestników oraz Opiekunów podpisanych na Protokole.

2. Suma liczby kart odpowiedzi zebranych od Uczestników z poziomów II - VII oraz liczby arkuszy testów od uczniów z Poziomu I musi być zgodna z liczbą uczniów wpisanych na liście obecności.

3. W obecności przynajmniej jednego Uczestnika należy zakleić przesyłkę. Przesyłkę należy wysłać nie później niż 18 marca 2020 r. na adres Organizatora Konkursu (decyduje data stempla pocztowego lub rejestracji przez system kurierski).

4. Przekroczenie terminu odesłania przesyłek z przyczyn innych niż ewentualne problemy z firmą kurierską wskazaną przez Organizatora powoduje dyskwalifikację Szkoły i brak możliwości sprawdzenia kart odpowiedzi Uczestników Konkursu. O ewentualnych problemach z firmą kurierską należy poinformować Organizatora niezwłocznie po ich ewentualnym wystąpieniu. Szczegółowe informacje dotyczące wysyłki zostaną opublikowane na Stronie Internetowej Konkursu w lutym 2020 r.

§28. 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia niedochowania warunków rzetelnego przeprowadzenia Konkursu w Szkole, wspomnianych w §26 pkt 6 i §28, uczestnicy mogą zostać zdyskwalifikowani lub w Szkole tej może zostać przeprowadzony dodatkowy test sprawdzający. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności pomiędzy wynikami w obu testach, część lub nawet wszyscy uczestnicy danej Szkoły mogą zostać zdyskwalifikowani. W takim przypadku Dyrekcja Szkoły zostaje pisemnie poinformowana przez Organizatora o takiej decyzji wraz z jej uzasadnieniem.

2. W przypadku udowodnienia przez Organizatora, że uczniom została udzielona nieregulaminowa pomoc, Szkoła zostaje zdyskwalifikowana.

3. Dyskwalifikacja Szkoły oznacza, że Karty Odpowiedzi Uczestników nie zostaną sprawdzone, co jest jednoznaczne z nieprzyznaniem nagród.

4. Do dyskwalifikacji może dojść także, gdy Konkurs zostanie przeprowadzony nieterminowo bez wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Organizatorem zmiany godziny rozpoczęcia Testu Konkursowego.

§29. Po zakończeniu Testu Konkursowego Uczestnicy (oprócz uczniów Poziomu 1) mogą zatrzymać testy z treścią zadań. Na testach jest zamieszczony adres Strony Internetowej Konkursu, na której pojawią się klucze odpowiedzi do zadań w terminie do 14 dni od przeprowadzenia Konkursu, przy czym Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia tego terminu w przypadku opóźnienia dostarczenia jakichkolwiek przesyłek zwrotnych ze szkół.

Rozdział 4

Wyniki i nagrody

§30. Uwagi do pytań konkursowych należy zgłaszać nie później niż do 20 kwietnia 2020 r. Po tym terminie reklamacje nie będą przyjmowane. 

§31. Ze względu na to, że karty odpowiedzi są sprawdzane automatycznie, nie będą skanowane ani sprawdzane karty odpowiedzi:

 • zszyte lub sklejone z testami lub zgodami na przetwarzanie danych osobowych,

 • kserowane,

 • nieoryginalne,

 • włożone pomiędzy strony Testów Konkursowych.

§32. 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w Strefie Nauczyciela 18 maja 2020 r.

2. Ze względu na ochronę danych osobowych Biuro Konkursu nie udziela informacji o wynikach Konkursu telefonicznie, drogą mailową, a jedynie poprzez ich umieszczenie w Panelu Nauczyciela.

§33. 1. Nagrodami w Konkursie mogą być książki, gry planszowe, puzzle i zabawki naukowe.

2. Każdy nagrodzony uczestnik otrzymuje nagrodę rzeczową, ale możliwe jest, że dwoje nagrodzonych uczestników z podobnymi wynikami otrzyma różne nagrody.

3. Nagrody pozyskiwane są od darczyńców i z opłat konkursowych, dlatego ich liczba nie jest stała.

4. Nagrodzona liczba dzieci nie może być mniejsza niż 20% wszystkich uczestników Konkursu, przy czym z każdego Poziomu nagrodzonych jest zawsze nie mniej niż 10% uczestników.

§34. Progi punktowe, na podstawie których przyznawane są nagrody, są zależne od liczby uczestników oraz stopnia trudności Testów Konkursowych. Progi są ustalane na podstawie wyników Konkursu, po sprawdzeniu wszystkich kart odpowiedzi.

§35. Progi punktowe są ustalane z dokładnością do części setnych.

§36. Wszyscy uczestnicy Konkursu, których karty odpowiedzi zostaną dostarczone do Organizatora, otrzymują dyplomy udziału w Konkursie. Na dyplomach Uczestników, którzy zdobyli nagrodę główną, nagrodę lub wyróżnienie będzie zamieszczona informacja o procentowej liczbie uzyskanych punktów.

§37. W Konkursie przyznawane są trzy rodzaje nagród: wyróżnienie, nagroda oraz nagroda główna. Zdobycie nagrody głównej jest równoznaczne z przyznaniem tytuły laureata pierwszego miejsca. Zdobycie nagrody jest równoznaczne z przyznaniem tytuły laureata drugiego miejsca, a zdobycie wyróżnienia odpowiada zdobyciu trzeciego miejsca (bez tytuły laureata). 

§38. 1. Zdobycie wyróżnienia, nagrody lub nagrody głównej w Konkursie nie jest jednoznaczne z otrzymaniem ulg lub dodatkowych punktów w trybie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

2. O nadaniu dodatkowych punktów w trybie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych nie decyduje Organizator, a właściwe dla miejsca działalności Szkoły władze oświatowe.

§39. 1. Osoby, które zdobędą wyróżnienie, nagrodę lub nagrodę główną, otrzymują nagrody rzeczowe.

2.  Jeśli w danej Szkole żaden Uczestnik nie osiągnął wymaganej liczby punktów do zdobycia przynajmniej wyróżnienia, Uczestnik, który osiągnie w tej szkole najwyższy wynik punktowy otrzyma nagrodę rzeczową, ale bez przyznania tytułu w Konkursie. Na dyplomie tego Uczestnika zostanie zaznaczone wyłącznie, że brał udział w XIII edycji Konkursu.

3. Nagroda dla najlepszego Uczestnika może zostać przyznana w Szkole, w której udział w Konkursie wzięło co najmniej 5 uczniów. 

§40. Nagrody dla Uczestników Konkursu zostaną przesłane zbiorczo na adres zgłaszającej Szkoły do dnia 25 czerwca 2020 r.

§41. 1. Szkoły, w których procentowe uczestnictwo uczniów w Konkursie będzie największe, zostaną zakwalifikowane na listę szkół nagrodzonych, którym Organizator proponuje możliwość przeprowadzenia na ich terenie Warsztatów Nauk Przyrodniczych dla uczniów lub wybór nagrody rzeczowej do kwoty określonej przez Organizatora.

2. Jedna szkoła nie może zostać nagrodzona Warsztatami więcej niż przez dwa kolejne lata. Przykładowo, jeśli szkoła otrzyma nagrodę w postaci Warsztatów w XI oraz XII edycji, to w edycji XIII, po zakwalifikowaniu się na listę szkół nagrodzonych zamiast Warsztatów otrzyma nagrodę rzeczową.

§42. 1. Szkole przysługuje prawo do odwołania od wyników Konkursu ogłoszonych przez Organizatora.

2. Odwołanie musi być zgłoszone w terminie do 5 czerwca 2020 r.

3. Odwołania, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

§43. 1. Odwołanie powinno zawierać: imię, nazwisko Uczestnika konkursu, którego dotyczy, adres i dane Placówki jak również dokładny opis i powód odwołania.

2. Odwołania powinny być zgłaszane pisemnie na adres pocztowy lub adres e-mail Organizatora z dopiskiem "XIII edycja Konkursu Świetlik - odwołanie”.

§44. Odwołania rozpatrywane będą przez Zespół Merytoryczny w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§45. Szkoła zostanie o decyzji powiadomiona listem wysłanym na adres podany w odwołaniu w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia odwołania. Decyzja Zespołu Merytorycznego jest ostateczna i wiążąca, i nie podlega dalszym odwołaniom.

 

Obowiązki Nauczyciela Koordynującego w zakresie ogłaszania wyników Konkursu w Szkole

§46. 1. W dniu ogłoszenia wyników 18.05.2020 r. każdy Nauczyciel Koordynujący po zalogowaniu się w Strefie Nauczyciela otrzyma dostęp do listy wyników ze wskazaniem nagrodzonych uczniów.

2. Po tym terminie Nauczyciel Koordynujący zobowiązany jest do sprawdzenia i ewentualnej poprawy w Strefie Nauczyciela listy imion, nazwisk, płci i klas Uczestników Konkursu.

4. Nauczyciel Koordynujący zobowiązany jest do przekazania Uczniom i/lub rodzicom wyników Konkursu niezwłocznie po ukazaniu się ich w Strefie Nauczyciela, ze względu na prawo ucznia do zgłoszenia reklamacji otrzymanego wyniku.

5. Po sprawdzeniu, Nauczyciel Koordynujący potwierdza prawidłowość danych przyciskiem „zatwierdź” znajdującym się pod listą wyników w Strefie Nauczyciela. 

3. Zatwierdzenie wyników odbywa się wyłącznie w dniach 18-31.05.2020 r.

4. W przypadku niezatwierdzenia wyników przez Nauczyciela Koordynującego do dnia 31.05.2020 r. dane zostają automatycznie uznane za poprawne.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w imionach, nazwiskach, płci oraz kodach ucznia i szkoły Uczestników wpisanych na dyplomie. Dane zatwierdzone lub niezatwierdzone w odpowiednim terminie przez Nauczyciela są ostateczne i nie będą ponownie weryfikowane przed wysłaniem bazy danych do drukarni.

§47.Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników Organizator rozpoczyna drukowanie dyplomów dla Uczestników Konkursu z danymi zgodnymi z informacjami znajdującymi się na liście wyników w Strefie Nauczyciela.

§48. Wyniki Konkursu, w tym karty odpowiedzi, będą przechowywane w siedzibie Organizatora do 30 września 2020 r.

Rozdział 5

Warsztaty Przyrodnicze

§49. 1. Wszystkie szkoły i inne placówki oświatowe mogą ubiegać się o uczestnictwo w Warsztatach Nauk Przyrodniczych, zwanych dalej Warsztatami.

2. Warsztaty prowadzone są w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

3. Zgłoszenia na warsztaty odbywają się poprzez Stronę Internetową Konkursu w zakładce „Warsztaty”.

4. Warsztaty są odpłatne. Wysokość opłaty ustala Zarząd Fundacji. W roku szkolnym 2019/2020 stawka wynosi 10 zł za każdego uczestnika w przypadku warsztatów dla grup zorganizowanych. W przypadku warsztatów indywidualnych opłata wynosi 12 zł od uczestnika.

5. Podczas warsztatów przyrodniczych nie przeprowadza się doświadczeń konkursowych z trwającej edycji Konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania podczas tych warsztatów doświadczeń z poprzednich edycji Konkursu.

Rozdział 6

Przetwarzanie danych osobowych

§50. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu, Nauczycieli Koordynujących oraz Nauczycieli Opiekunów odbywa się zgodnie z art. ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1). 

§51. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Organizatora Konkursu zawierają klauzule informacyjne zamieszczone na stronie Konkursu.

§52. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

§53. Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzania Konkursu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Uczestnik Konkursu (jego rodzice/opiekunowie prawni) ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

§54. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wpisania na dyplomie Uczestnika Konkursu jego danych personalnych.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§55. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą zostać wprowadzone poprzez przez Organizatora. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie niezwłocznie ogłoszona na Stronie Internetowej Konkursu.

§54. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

§55. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej Konkursu.