Regulamin XVII edycji

Plik do pobrania: Regulamin

Regulamin XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik®” dla szkół podstawowych
Przyjęty dnia 29 września 2023 roku przez Zarząd Fundacji Akademia IBSE

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik®” (dalej jako „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Akademia IBSE z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 1 pok. 408, 30-363 Kraków, zarejestrowana pod numerem 0000756000 Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako „Organizator”).
 3. Konkurs jest realizowany w ramach działalności statutowej Organizatora i ma na celu propagowanie nauk przyrodniczych i ścisłych wśród uczniów szkół podstawowych.
 4. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 5. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (dalej jako „Szkoły podstawowe”) niezależnie od ich rodzaju i sposobu finansowania (dalej jako „Uczestnicy”).
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału Uczestnicy będący spokrewnieni w linii prostej (dziecko, wnuk) z osobami pełniącymi jakiekolwiek funkcje w organach Organizatora oraz zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej przy organizacji Konkursu.
 7. Środki finansowe przewidziane na organizację Konkursu i nagrody pochodzą z opłat, o których mowa w §7 niniejszego Regulaminu wnoszonych przez Uczestników Konkursu oraz ze środków wpłacanych przez darczyńców.
 8. Organizator publikuje informacje o Konkursie na stronie internetowej www.swietlik.edu.pl, będącej oficjalną stroną Konkursu (dalej jako „Strona Internetowa Konkursu”).

§2. Organizacja Konkursu

 1. Konkurs jest przeprowadzany na 8 (słownie: ośmiu) poziomach obejmujących zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych o zróżnicowanym stopniu trudności. Konkurs obejmuje następujące poziomy:
 • Poziom I przeznaczony dla uczniów klas pierwszych,
 • Poziom II  przeznaczony dla uczniów klas drugich,
 • Poziom III przeznaczony dla uczniów klas trzecich,
 • Poziom IV przeznaczony dla uczniów klas czwartych,
 • Poziom V przeznaczony dla uczniów klas piątych,
 • Poziom VI przeznaczony dla uczniów klas szóstych,
 • Poziom VII przeznaczony dla uczniów klas siódmych,
 • Poziom VIII przeznaczony dla uczniów klas ósmych.
 1. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie na poziomie przypisanym do klasy, do której uczęszczają według stanu na dzień zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, zgodnie z postanowieniem określonym w ust. 1. Uczestnik, który wbrew postanowieniu określonym w zdaniu poprzedzającym weźmie udział w Konkursie przystępując do rozwiązania lub rozwiązując test przypisany poziomem dla innej klasy zostanie zdyskwalifikowany.
 2. Konkurs przebiega w dwóch etapach (dalej jako „Etap Przygotowawczy” oraz „Test Konkursowy”), jednak Uczestnik może wziąć udział w Teście Konkursowym pomimo nieprzystąpienia do Etapu przygotowawczego.
 3. Etap przygotowawczy polega na wykonaniu przez Uczestnika zestawu doświadczeń konkursowych przeznaczonych dla poziomu klasy, do której uczęszcza Uczestnik w dowolnie wybranym przez siebie terminie przypadającym w okresie od dnia opublikowania zestawu doświadczeń konkursowych, o którym mowa w ust. 5 do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Konkursu.
 4. Zestaw doświadczeń konkursowych, o których mowa w ust. 4, zostanie opublikowany przez Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej Konkursu w terminie 16 stycznia 2024 r.
 5. Zestaw doświadczeń konkursowych zawiera od dwóch do czterech doświadczeń wraz z dokładnymi opisami i komentarzami.
 6. Przeprowadzenie doświadczeń stanowi zalecany etap przygotowawczy do Konkursu i może być zrealizowane za pomocą materiałów i przedmiotów ogólnie dostępnych.
 7. Doświadczenia powinny być wykonywane indywidualnie przez każdego Uczestnika w domu pod nadzorem osoby pełnoletniej lub grupowo w szkole podczas lekcji lub zajęć pozalekcyjnych, pod opieką nauczyciela.
 8. Uwagi merytoryczne dotyczące doświadczeń należy zgłaszać drogą e-mail Organizatora nie później niż do 16 lutego 2024 r.
 9. Drugi etap Konkursu tj. Test Konkursowy obejmuje zagadnienia dotyczące wiedzy ogólnej z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych oraz pytania dotyczące doświadczeń konkursowych, wykonywanych przez Uczestnika w ramach Etapu Przygotowawczego. Około 30% ogólnej liczby zadań zawartych w Teście Konkursowym dotyczy doświadczeń przeprowadzonych przez Uczestników podczas Etapu Przygotowawczego.
 10. Test Konkursowy odbędzie się 12 marca 2024 r.
 11. Test Konkursowy może odbywać się̨ w wielu pomieszczeniach w ramach jednej Szkoły pod warunkiem jednoczesnego rozpoczęcia Testu Konkursowego we wszystkich tych pomieszczeniach. Jeżeli Szkoła nie może spełnić warunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest zobowiązana skontaktować się z Organizatorem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2024 roku.
 12. Termin Testu Konkursowego, o którym mowa w ust. 11 został wyznaczony przez Organizatora biorąc pod uwagę obowiązujący w dniu ogłoszenia niniejszego Regulaminu stacjonarny tryb nauki w Szkołach Podstawowych. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do odwołania Konkursu, przesunięcia jego terminu lub reorganizacji zasad przeprowadzania Konkursu, jeśli na mocy zarządzeń odpowiednich władz państwowych lub decyzji Szkół Podstawowych tryb ten choćby dla części uczniów zostanie zmieniony na inny, w szczególności tryb hybrydowy lub zdalny. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje Organizatorowi także w przypadku jakiejkolwiek reorganizacji pracy Szkół Podstawowych oraz zasad przeprowadzania zajęć dla uczniów wydawanych przez odpowiednie władze państwowe lub Szkoły Podstawowe w związku ze stanem epidemii.
 13. W przypadku przesunięcia terminu Konkursu lub reorganizacji zasad jego przeprowadzania, o czym mowa w ust. 13, Organizator wyznaczy inny termin lub określi inne zasady przeprowadzenia Konkursu, o czym Szkoły podstawowe zostaną poinformowane z odpowiednim wyprzedzeniem. Uczestnicy Konkursu są jednak uprawnieni do wzięcia udziału w Etapie przygotowawczym stosownie do postanowień określonych w ust. 4 i 5.
 14. Organizator nie zastrzega ograniczeń co do liczby Uczestników z jednej Szkoły podstawowej. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej zgłoszony do udziału w Konkursie.
 15. Zgłoszenia Uczestników Konkursu z danej Szkoły podstawowej dokonuje nauczyciel, o którym mowa w §2 ust. 1 Regulaminu dla Nauczyciela Koordynującego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej jako „Regulamin dla Nauczyciela”).
 16. Szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo przechowywania koperty z testami w formie nienaruszonej od momentu jej otrzymania aż do chwili oficjalnego rozpoczęcia Testu Konkursowego. Nauczyciel Koordynator kontroluje przestrzeganie spełniania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 17. W przypadku niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 17, co doprowadzi do choćby nieumyślnego naruszenia kopert z testami przed oficjalnym rozpoczęciem Testu Konkursowego, Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji Szkoły podstawowej z udziału w Konkursie.
 18. Kopertę z testami należy otworzyć bezpośrednio przed rozpoczęciem Testu Konkursowego, tj. nie wcześniej niż 12 marca 2024 r. Otwarcie koperty z testami przed tą datą skutkuje dyskwalifikacją Szkoły.

§3. Przebieg i warunki regulaminowego przeprowadzenia Testu Konkursowego
w Szkole podstawowej

 1. Podczas przeprowadzenia Testu Konkursowego powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki gwarantujące samodzielną i efektywną pracę uczniów:
 2. Uczestnicy z tego samego poziomu powinni siedzieć przy osobnych ławkach.
 3. Na sali mogą być obecni wyłącznie uczestnicy Konkursu i Opiekunowie, o których mowa w §2 ust. 6 pkt Regulaminu dla Nauczyciela.
 4. Opiekun nie może w jakikolwiek sposób udzielać pomocy Uczestnikom Konkursu za wyjątkiem pomocy w wypełnieniu części identyfikacyjnej karty odpowiedzi tj. kodu ID Szkoły, ID ucznia, imienia i nazwiska ucznia i jego płci.
 5. Podczas rozwiązywania Testu Konkursowego Uczestnik nie może korzystać z urządzeń elektronicznych (kalkulatorów, tabletów, telefonów komórkowych, smartwatchów, czytników
  e-book’ów, odtwarzaczy MP3 itp.) ani żadnych innych pomocy w postaci książek, gotowych notatek itp. Odnotowanie przez Opiekuna korzystania przez Uczestnika z urządzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym jest podstawa do dyskwalifikacji Uczestnika z udziału w Konkursie.
 1. Test Konkursowy jest testem jednokrotnego wyboru. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C i D, spośród których tylko jedna jest prawidłowa.
 2. Uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytania konkursowe wypełniając kartę odpowiedzi poprzez zaznaczenie wybranego wariantu odpowiedzi. Uczestnicy z Poziomu I nie wypełniają kart odpowiedzi, a jedynie zaznaczają prawidłowe odpowiedzi na kartach z treścią zadań konkursowych wpisując tam jednocześnie swoje imię, nazwisko oraz klasę.Karty odpowiedzi uczestników z klas 1 nie będą oceniane.
 3. Uczestnicy są zobowiązani do zaznaczenia odpowiedzi, o której mowa w ust. 2 poprzez zamalowanie w karcie odpowiedzi kratki obejmującej literę odpowiadającą wybranej odpowiedzi tak by litera ta była niewidoczna. Przy zaznaczeniu odpowiedzi należy uważać by tusz przyboru do pisania nie przebijał na druga stronę karty odpowiedzi.
 4. Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi będzie traktowane jako błędna odpowiedź do danego zadania. Aby uniknąć pomyłek i ułatwić wypełnianie kart, zezwala się na sporządzanie notatek na kartach z treścią zadań konkursowych. W przypadku zaznaczenia błędnej odpowiedzi Uczestnik może przekreślić ją krzyżykiem i prawidłowo zaznaczyć właściwą odpowiedź.
 5. Uczestnicy mogą mieć przy sobie czyste kartki do sporządzania notatek i przybory do pisania, wyłącznie w kolorze czarnym. Preferowanym przyborem do pisania jest czarny długopis (zaleca się, aby nie stosować flamastrów i pisaków). Nie można używać gumki ani korektora. Karty odpowiedzi wypełnione innym kolorem niż czarny nie będą sprawdzane. Na Stronie Internetowej Konkursu znajduje się wzór karty odpowiedzi, który można wydrukować i użyć do ćwiczeń.
 6. Otwarcie kopert z testami następuje w obecności przynajmniej jednego Uczestnika Konkursu po wypełnieniu przez wszystkich Uczestników części identyfikacyjnej kart odpowiedzi. Przed otwarciem koperty należy okazać Uczestnikowi, że koperta jest nienaruszona.
 7. Czas trwania Testu Konkursowego jest liczony od chwili rozdania kart z testami wszystkim obecnym na sali Uczestnikom. Po zakończeniu przewidzianego dla danego poziomu czasu trwania Testu Konkursowego należy niezwłocznie zebrać wszystkie karty odpowiedzi.
 8. Uczestnicy powinni mieć zapewnioną ciszę podczas trwania całego Testu Konkursowego, od momentu otwarcia kopert z zadaniami do chwili zebrania wszystkich kart odpowiedzi.
 9. Dla każdego z ośmiu Poziomów przygotowany jest inny Test Konkursowy.
 10. Czas przeprowadzenia Konkursu, liczba zadań oraz punktacja dla każdego Poziomu jest następująca:

a. Na Poziomach I i II Test Konkursowy trwa 45 minut i obejmuje 18 zadań (6 zadań za 3 punkty, 6 zadań za 4 punkty i 6 zadań za 5 punktów). Za błędną odpowiedź lub nieudzielenie odpowiedzi, Uczestnik otrzymuje zero punktów. Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 0, a maksymalna 72 punkty.

b. Na Poziomach III i IV Test Konkursowy trwa 60 minut i obejmuje 24 zadania (8 zadań za 3 punkty, 8 zadań za 4 punkty i 8 zadań za 5 punktów). Na początku testu każdy Uczestnik otrzymuje 32 punkty. Za brak odpowiedzi Uczestnik otrzymuje zero punktów za dane zadanie. Za każdą błędną odpowiedź odejmuje się Uczestnikowi 1/3 punktów przewidzianych za dane zadanie. Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 0, a maksymalna 128 punktów.

c. Na Poziomach V, VI, VII i VIII Test Konkursowy trwa 75 minut i obejmuje 30 zadań (10 zadań za 3 punkty, 10 zadań za 4 punkty i 10 zadań za 5 punktów). Na początku testu każdy Uczestnik otrzymuje 40 punktów. Za brak odpowiedzi Uczestnik otrzymuje zero punktów za dane zadanie. Za każdą błędną odpowiedź odejmuje się Uczestnikowi 1/3 punktów przewidzianych za dane zadanie. Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 0, a maksymalna 160 punktów.

 1. Po zakończeniu Testu Konkursowego Uczestnicy (za wyjątkiem Uczestników z poziomu klasy pierwszej) mogą zatrzymać Test Konkursowy z treścią zadań. Na testach jest zamieszczony adres Strony Internetowej Konkursu, na której pojawią się klucze odpowiedzi do zadań w terminie do 14 dni od przeprowadzenia Konkursu, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia tego terminu w przypadku opóźnienia dostarczenia jakichkolwiek przesyłek zwrotnych ze szkół.
 2. Szczegółowe zadania Nauczycieli Koordynujących oraz Opiekunów w związku z przeprowadzeniem Konkursu określa Regulamin dla Nauczyciela.
 3. Dyskwalifikacja Szkoły podstawowej lub Uczestnika może wystąpić w przypadkach określonych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem dla Nauczyciela.
 4. Poza przypadkami określonymi w niniejszym Regulaminie lub Regulaminie dla Nauczyciela dyskwalifikacja Szkoły może także nastąpić w przypadku udowodnienia przez Organizatora, że Uczestnikom została udzielona nieregulaminowa pomoc lub w przypadku przeprowadzenia Konkursu nieterminowo bez wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Organizatorem zmiany godziny rozpoczęcia Testu Konkursowego. 
 5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia niedochowania warunków rzetelnego przeprowadzenia Konkursu określonych w niniejszym paragrafie, Uczestnicy mogą zostać zdyskwalifikowani lub w Szkole tej może zostać przeprowadzony dodatkowy test sprawdzający. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności pomiędzy wynikami w obu testach, część lub wszyscy Uczestnicy danej Szkoły mogą zostać zdyskwalifikowani. W takim przypadku Dyrekcja Szkoły zostaje pisemnie poinformowana przez Organizatora o takiej decyzji wraz z jej uzasadnieniem.
 6. Dyskwalifikacja Szkoły oznacza, że Karty Odpowiedzi Uczestników nie zostaną sprawdzone, co jest jednoznaczne z nieprzyznaniem nagród.
 7. Szkoła podstawowa może zgłaszać uwagi do pytań konkursowych nie później niż do 12 kwietnia 2024 r. Po tym terminie reklamacje nie będą przyjmowane.
 8. Reklamacje są rozpoznawane przez Zespół Merytoryczny powołany przez Organizatora. Decyzja Zespołu Merytorycznego co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§4. Opieka merytoryczna nad Konkursem

 1. Opiekę merytoryczną nad Konkursem sprawuje Zespół Merytoryczny powoływany przez Organizatora na daną edycję Konkursu.
 2. Zespół Merytoryczny składa się z co najmniej czterech osób, posiadających wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych. Skład Zespołu Merytorycznego oraz dane personalne jego członków są niejawne i nie są podawane do publicznej wiadomości ani do wiadomości osób trzecich.
 3. Do zadań Zespołu Merytorycznego należy między innymi przygotowywanie doświadczeń w ramach Etapu Przygotowawczego, przygotowywanie pytań do Testu konkursowego oraz ocena wyników Konkursu.

§5.  Wyniki Konkursu i nagrody

 1. Po otrzymaniu ze Szkoły podstawowej przesyłki zawierającej karty odpowiedzi, Organizator przystępuje do ich sprawdzenia.
 2. Karty odpowiedzi są sprawdzane automatycznie, z tego względu nie będą skanowane ani sprawdzane karty odpowiedzi:
 • szyte lub sklejone z testami lub zgodami na przetwarzanie danych osobowych,
 • kserowane,
 • nieoryginalne,
 • włożone pomiędzy strony Testów Konkursowych.
 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w Strefie Nauczyciela 17 maja 2024 r.
 2. Ze względu na wymogi prawne dotyczące ochrony danych osobowych Organizator nie udziela informacji o wynikach Konkursu telefonicznie, drogą mailową, a jedynie poprzez ich umieszczenie w Strefie Nauczyciela.
 3. Nagrodami rzeczowymi w Konkursie mogą być książki, gry planszowe, puzzle i zabawki naukowe.
 4. Ogólna liczba nagrodzonych Uczestników nie może być mniejsza niż 20% wszystkich Uczestników Konkursu, z zastrzeżeniem, że z każdego poziomu nagrodzonych będzie zawsze nie mniej niż 10% Uczestników.
 5. W Konkursie przyznawane są trzy rodzaje nagród:

a. wyróżnienie

b. nagroda

c. nagroda główna.

Zdobycie nagrody głównej jest równoznaczne z przyznaniem tytuły laureata pierwszego miejsca. Zdobycie nagrody jest równoznaczne z przyznaniem tytułu laureata drugiego miejsca, a zdobycie wyróżnienia odpowiada zdobyciu trzeciego miejsca (bez tytułu laureata).

 1. Rodzaje nagród, o których mowa w ust. 7 są przyznawane w ilości pozwalającej spełnić warunek określony w ust. 6, przy czym podział na wyróżnienia, nagrody i nagrody główne odbywa się na podstawie progów punktowych, przyjętych przez Organizatora na podstawie wyników Konkursu, po sprawdzeniu wszystkich kart odpowiedzi.
 2. Organizator ustala progi punktowe w zależności od liczby Uczestników oraz stopnia trudności Testów Konkursowych.
 3. Progi punktowe zostaną ustalone z dokładnością do części setnych.
 4. Wszyscy uczestnicy Konkursu, których karty odpowiedzi oraz testy uczestników z klasy 1 zostaną dostarczone do Organizatora, otrzymują dyplomy udziału w Konkursie. Na dyplomach Uczestników, którzy zdobyli nagrodę główną, nagrodę lub wyróżnienie będzie zamieszczona informacja o procentowej liczbie uzyskanych punktów.
 5. Zdobycie wyróżnienia, nagrody lub nagrody głównej w Konkursie nie uprawnia Uczestnika do otrzymania ulg lub dodatkowych punktów w trybie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Organizator nie posiada uprawnień do przyznawania wspomnianych punktów i ulg.
 6. Uczestnik, który otrzymał jedną z nagród, określonych w ust. 7, otrzymuje nagrodę rzeczową, określoną w ust. 5. Z uwagi na niejednorodność przewidzianych nagród, Organizator zastrzega możliwość nagrodzenia Uczestników z podobnymi wynikami różnymi nagrodami.
 7. Jeśli w danej Szkole podstawowej żaden Uczestnik nie osiągnął wymaganej liczby punktów do zdobycia co najmniej wyróżnienia, Uczestnik, który osiągnie w tej Szkole najwyższy wynik punktowy otrzyma nagrodę rzeczową, ale bez przyznania tytuł, o którym mowa w ust.7. Na dyplomie tego Uczestnika zostanie zaznaczone wyłącznie, że brał udział w XVII edycji Konkursu.
 8. Nagroda dla najlepszego Uczestnika, o której mowa w ust. 14 może zostać przyznana w Szkole, w której udział w Konkursie wzięło co najmniej 5 Uczestników.
 9. Nagrody dla Uczestników Konkursu zostaną przesłane zbiorczo na adres zgłaszającej Szkoły do dnia 19 czerwca 2024 r.

§6.  Odwołanie od wyników Konkursu

 1. Szkole podstawowej przysługuje prawo do odwołania od wyników Konkursu ogłoszonych przez Organizatora.
 2. Odwołanie musi być zgłoszone w terminie do 31 maja 2024 r. Odwołania, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Odwołanie powinno zawierać: imię, nazwisko Uczestnika konkursu, którego dotyczy, adres i dane Szkoły podstawowej jak również dokładny opis i powód odwołania.
 4. Odwołania powinny być zgłaszane pisemnie na adres pocztowy lub adres e-mail Organizatora z dopiskiem „XVII edycja Konkursu Świetlik – odwołanie”.
 5. Odwołania rozpatrywane będą przez Zespół Merytoryczny w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 6. Szkoła zostanie o decyzji powiadomiona listem wysłanym na adres podany w odwołaniu w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia odwołania. Decyzja Zespołu Merytorycznego jest ostateczna i wiążąca, i nie podlega dalszej rewizji.
 7. Wyniki Konkursu, w tym karty odpowiedzi, będą przechowywane w siedzibie Organizatora do 31 sierpnia 2024 r.

§7. Zasady pobierania i zwrotu opłat za udział w Konkursie

 1. Konkurs ma charakter odpłatny.
 2. Opłatę konkursową (dalej jako „Opłata”) dla każdej edycji Konkursu ustala Organizator. Opłata wnoszona od każdego zgłoszonego Uczestnika do udziału w XVII edycji Konkursu wynosi 16 zł.
 3. Szczegółowe zasady pobierania Opłaty zostały określone w Regulaminie dla Nauczyciela.
 4. Opłatę pobiera Nauczyciel Koordynator, o którym mowa w §2 ust. 1 Regulaminu dla Nauczyciela, występujący w roli pośrednika (inkasenta) pomiędzy Organizatorem a rodzicem będącym przedstawicielem ustawowym Uczestnika.
 5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 jest odpowiedzialny za dokonywanie wpłat Opłaty. W przypadku, gdy opłata nie wpłynie na konto bankowe Organizatora Konkursu w terminie określonym w Regulaminie dla Nauczyciela, przesyłka z testami nie zostanie wysłana do Szkoły Podstawowej a rejestracja Szkoły Podstawowej zostanie anulowana.
 6. Wpłacona przez Uczestnika Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania Konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności w wyniku zdarzeń noszących znamiona siły wyższej, określonej w §9 ust. 2 niniejszego Regulaminu oraz zdarzeń pozostających w związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii, w tym między innymi dotyczących zmian w organizacji pracy Szkół podstawowych lub zasad przeprowadzania zajęć dla uczniów na mocy odpowiednich zarządzeń władz państwowych lub decyzji Szkół podstawowych, o czym mowa w szczególności w §2 ust. 13 niniejszego Regulaminu.
 7. Wpłacona przez Uczestnika Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przesunięcia terminu Konkursu, jeśli po wyznaczeniu nowego terminu Uczestnik zrezygnuje z udziału w Konkursie.
 8. W przypadku przesunięcia terminu Konkursu, o którym mowa w §2 ust. 13 niniejszego Regulaminu Organizator może postanowić o zaliczeniu wpłaconej przez Uczestnika Opłaty na poczet kolejnego terminu Konkursu, chyba, że z żądaniem zwrotu Opłaty wystąpi osoba uprawniona, o której mowa w ust. 10.
 9. Z żądaniem zwrotu Opłaty może wystąpić wyłącznie rodzic będący przedstawicielem ustawowym Uczestnika lub inny opiekun prawny Uczestnika.
 10. Organizator przeznacza Opłaty na organizację Konkursu i nagrody dla Uczestników.

§8.  Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Nauczycieli Koordynujących oraz Opiekunów odbywa się na podstawie ich zgody w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu a także w celu wykonania czynności niezbędnych do wyłonienia i nagrodzenia laureatów Konkursu oraz zakończenia i rozliczenia Konkursu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się na podstawie zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu a także wyłonienia i nagrodzenia laureatów Konkursu, w tym wydania dyplomów i zaświadczeń o uczestnictwie w Konkursie.
 3. W celu udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1 i 2, należy uzupełnić i dostarczyć Organizatorowi formularz zgody, znajdujący się na Stronie Internetowej Konkursu w zakładce „RODO”.
 4. Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w ust 1 i 2 odbywa się godnie z art. ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1, dalej jako „RODO”).
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
 6. Osoby o których mowa w ust. 1 i 2 mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich modyfikacji lub usunięcia.
 7. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wpisania na dyplomie Uczestnika Konkursu jego danych personalnych.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Konkursu zawierają klauzule informacyjne zamieszczone na Stronie Internetowej Konkursu.

§9. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za normalne następstwa swoich działań związanych z organizacją Konkursu. Organizator ponosi odpowiedzialność w granicach szkody rzeczywistej i nie jest odpowiedzialny za utracone korzyści.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej (dalej jako „Siła wyższa”), w szczególności Organizator nie jest w takich przypadkach zobowiązany do zwrotu wniesionych do tego momentu Opłat konkursowych, o których mowa w §7.Po powzięciu informacji o zaistnieniu Siły wyższej, która spowoduje odwołanie Konkursu, Organizator nie będzie jednak pobierał opłat konkursowych od Uczestników.
 3. Za przypadki o charakterze Siły Wyższej, uznaje się zewnętrzne (niezależne od woli Organizatora i Uczestników) i nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiające wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania w postaci organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu, które nie istniały w czasie przyjęcia tego zobowiązania i których nie można było przewidzieć lub zapobiec za pomocą jakichkolwiek rozsądnych czynności. W szczególności zdarzeniem o charakterze Siły Wyższej mogą być wojny, zamieszki, klęski żywiołowe, pożary uniemożliwiające wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności także za szkody powstałe na skutek zaistnienia niezależnych od siebie zdarzeń pozostających w związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii, w tym między innymi dotyczących zmian w organizacji pracy Szkół podstawowych lub poszczególnych klas na mocy odpowiednich zarządzeń władz państwowych.
 5. Organizator informuje Szkołę lub Szkoły podstawowe o fakcie reorganizacji, przełożenia lub odwołania Konkursu z przyczyn wymienionych w ust 2 i 4 niezwłocznie po powzięciu informacji o ich zaistnieniu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w imionach, nazwiskach, płci oraz kodach ucznia i szkoły Uczestników wpisanych w dyplomach lub zaświadczeniach dotyczących uczestnictwa w Konkursie.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Załącznik – Regulamin dla Nauczyciela, o którym mowa w §2 ust. 16 niniejszego Regulaminu. W przypadku sprzeczności postanowień określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Konkursu, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony internetowej Konkursu.
 3. Wszystkie terminy określone w niniejszym Regulaminie mogą podlegać zmianom z uwagi na zmiany organizacyjne lub techniczne dotyczące przygotowania, przeprowadzenia lub rozliczenia Konkursu.
 4. Wszelkie sprawy, które nie zostały ustalone w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator lub Organizator w porozumieniu ze Szkoła podstawową lub Nauczycielem Koordynującym.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej Konkursu.

Regulamin dla Nauczyciela Koordynującego i Opiekuna

Załącznik nr 1 do Regulaminu XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik®” dla szkół podstawowych

Przyjęty dnia 29 września 2023 roku przez Zarząd Fundacji Akademia IBSE

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zadania i zakres odpowiedzialności nauczyciela, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu przyorganizacji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik®” (dalej jako „Konkurs”) oraz szczegółowe zasady dokonywania zgłoszeń Uczestników.
 2. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Regulaminu XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik®” dla szkół podstawowych (dalej jako Regulamin Konkursu”). W przypadku kolizji postanowień niniejszego Regulaminu i Regulaminu Konkursu, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Konkursu.

§2. Obowiązki Nauczyciela Koordynującego związane z rejestracją Uczestników

 1. Nauczycielem Koordynującym jest osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciela, która rejestruje się w systemie obsługi Konkursu na stronie internetowej panel.swietlik.edu.pl (dalej jako „Strefa Nauczyciela”).
 1. Nauczyciele Koordynujący, którzy w poprzednich edycjach Konkursu zarejestrowali się w Strefie Nauczyciela, nie muszą dokonywać ponownej rejestracji. Adres e-mail i hasło podane w poprzedniej edycji Konkursu pozostają̨ niezmienione.
 2. Podczas rejestracji w Strefie Nauczyciela, Nauczyciel Koordynujący podaje swój adres e-mail. Adres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie wykorzystywany podczas korespondencji z Organizatorem w XVII edycji oraz następnych edycjach Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie informacji o wynikach Konkursu w przypadku błędnie podanego adresu e-mail lub problemów technicznych leżących po stronie serwera poczty elektronicznej Nauczyciela Koordynującego.
 3. Nauczyciel Koordynujący jest odpowiedzialny za zgłoszenie do udziału w Konkursie Uczestników, o których mowa w §1 ust. 5 Regulaminu Konkursu poprzez ich rejestrację w Strefie Nauczyciela przy użyciu adresu e-mail oraz hasła ustalonego przez Nauczyciela Koordynującego.
 4. Nauczyciel Koordynujący jest zobowiązany do zapamiętania hasła, o którym mowa w ust. 4 dla potrzeb późniejszej aktualizacji danych oraz sprawdzenia wyników Konkursu.
 5. Przy zgłaszaniu Uczestników do udziału w Konkursie, Nauczyciel Koordynujący jest odpowiedzialny ponadto za:
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego do XVII Edycji Konkursu (po zalogowaniu do Strefy Nauczyciela);
  • wymianę korespondencji z Organizatorem;
  • zebranie zgłoszeń Uczestników i wprowadzenie tej informacji do Strefy Nauczyciela;
  • zebranie i wpłacenie na konto Organizatora opłaty, o której mowa w §7 Regulaminu Konkursu za wszystkich Uczestników Konkursu z danej szkoły, (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się, aby za ten punkt odpowiedzialna była osoba z Rady Rodziców).
  • zebranie od rodziców lub opiekunów prawnych Uczestników zgód na przetwarzanie danych osobowych w liczbie odpowiadającej liczbie zgłoszonych Uczestników Konkursu. Wzór oświadczenia należy pobrać ze Strony Internetowej Konkursu.
  • zorganizowanie grupy osoby lub osób pilnujących Uczestników podczas pisania Testu Konkursowego, o którym mowa w §2 ust. 3 Regulaminu Konkursu (dalej jako „Opiekun”) w liczbie niezbędnej do regulaminowego przeprowadzenia Testu Konkursowego. Opiekun nie musi być Nauczycielem Koordynującym. Nauczyciel Koordynujący może być jednocześnie Opiekunem.
  • zebranie wypełnionych i podpisanych zgód na przetwarzanie danych osobowych od wszystkich nauczycieli podpisanych na Protokole przeprowadzenia Konkursu, będących członkami grupy Opiekunów Konkursu. Wzór oświadczenia należy pobrać ze Strony Internetowej Konkursu.
 1. Opłatę, o której mowa w ust 6 pkt d Nauczyciel Koordynujący wpłaca na rachunek bankowy Organizatora podany na Stronie Internetowej Konkursu. Z uwagi na konieczność ręcznego uzupełnienia przez Organizatora systemu płatności w oparciu o wyciąg bankowy z konta, Organizator zastrzega, że pomiędzy dokonaną wpłatą a jej potwierdzeniem w systemie może minąć do 7 dni roboczych.
 2. Przy dokonywaniu Opłaty, o której mowa w ust. 6 pkt d, w tytule wpłaty należy podać następujące dane: ID przyznane Szkole podstawowej podczas rejestracji oraz imię i nazwisko Nauczyciela Koordynującego.
 3. Nauczyciel Koordynujący powinien zachować potwierdzenie wpłaty co najmniej do 31 marca 2024 r. i przedstawić je Organizatorowi, jeśli wystąpi on z taką prośbą.
 4. Nauczyciel Koordynujący jest odpowiedzialny za dokonywanie wpłat Opłaty. W przypadku, gdy opłata nie wpłynie na konto bankowe Organizatora Konkursu do dnia 16 lutego 2024 r., przesyłka z testami nie zostanie wysłana do Szkoły podstawowej a rejestracja Szkoły podstawowej zostanie anulowana.
 5. Organizator wystawi fakturę VAT na wniosek Nauczyciela Koordynującego w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania wpłaty. Aby otrzymać fakturę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Nauczyciel Koordynujący powinien zaznaczyć w Strefie Nauczyciela odpowiednie pole wyboru podczas dokonywania zgłoszeń Uczestników.

§3. Obowiązki Nauczyciela Koordynującego i Opiekuna związane z przeprowadzeniem Konkursu

 1. W tygodniu poprzedzającym przeprowadzenie Testu Konkursowego Szkoła podstawowa otrzyma przesyłkę̨ od Organizatora. Przesyłkę̨, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Nauczyciel Koordynator otwiera niezwłocznie uważając by nie naruszyć znajdujących się w niej papierowych kopert. Nauczyciel koordynator sprawdza czy w przesyłce znajdują się:
 • Instrukcja wypełniania kart odpowiedzi,
 • Protokół przeprowadzenia Konkursu (dalej jako „Protokół”),
 • Niewypełnione karty odpowiedzi,
 • Zapieczętowane koperty papierowe zawierające testy konkursowe,
 • Papierowa Koperta Ratunkowa z egzemplarzem testu dla każdego poziomu,
 • Upominki dla wszystkich uczestników Konkursu.
 1. W przypadku, gdy Nauczyciel Koordynator stwierdzi, że w przesyłce nie znajduje się Koperta Ratunkowa, o której mowa w ust. 1 pkt e, ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem.
 2. Na kopertach z testami, o których mowa w ust. 1 pkt d. zostaną umieszczone dane informujące o liczbie znajdujących się w nich testów z podziałem na poziomy określone w §2 ust. 1 Regulaminu Konkursu.  Nauczyciel Koordynujący ma obowiązek sprawdzić, czy liczby zapisane na kopercie są zgodne z liczbą Uczestników Konkursu zgłoszoną przez Szkołę podstawową z podziałem na poszczególne poziomy. Jeżeli liczby te nie zgadzają się z faktyczną liczbą zapisanych Uczestników, należy skontaktować się z Organizatorem.
 3. Nauczyciel Koordynujący ma obowiązek zapoznania się z treścią uwag zawartych w Protokole.
 4. Nauczyciel Koordynator kontroluje przestrzeganie spełniania obowiązku, o którym mowa w §2 ust. 19 Regulaminu Konkursu.
 5. Nauczyciel Koordynator lub wyznaczony Opiekun sprawdza przed rozpoczęciem Testu Konkursowego czy koperta z testami jest zapieczętowana i nienaruszona. Koperta z testami nie może zostać otwarta wcześniej niż w dniu rozpoczęcia Testu Konkursowego tj. 12 marca 2024 r. pod rygorem konsekwencji określonych w §2 ust. 21 Regulaminu Konkursu.
 6. Jeśli po otwarciu papierowych kopert z testami Nauczyciel Koordynujący zauważy, że w kopercie znajduje się mniejsza liczba testów niż zamawiana, jest zobowiązany do użycia Koperty Ratunkowej, o której mowa w ust. 1 pkt e i wykonania odpowiedniej liczby kopii brakujących testów, w celu umożliwienia wszystkim Uczniom wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Podczas przeprowadzania Testu Konkursowego na każdej sali musi być obecny przynajmniej jeden Opiekun Konkursu.
 8. Opiekun nie może udzielać́ pomocy uczestnikom Konkursu, nie może komentować zadań, ani odpowiadać na pytania dotyczące treści zadań. Opiekun może jedynie pomóc Uczestnikom w wypełnieniu części identyfikacyjnej karty odpowiedzi tj. kodu ID Szkoły, ID ucznia, imienia i nazwiska ucznia i jego płci.
 9. Uczestników z Poziomu I nie radzących sobie z czytaniem, należy na czas trwania Testu Konkursowego zgromadzić w osobnej sali, w której Opiekun Konkursu może odczytywać pytania konkursowe na głos.
 10. Po zakończeniu przewidzianego dla danego poziomu czasu trwania Testu Konkursowego Opiekun niezwłocznie zbiera wszystkie karty odpowiedzi.

§4. Obowiązki Nauczyciela Koordynującego i Opiekuna bezpośrednio po przeprowadzeniu Testu Konkursowego

 1. Nauczyciel Koordynujący oraz Opiekun lub Opiekunowie mają obowiązek podpisać się czytelnie na Protokole, oświadczając, że w czasie Testu Konkursowego Uczestnikom nie została udzielona nieregulaminowa pomoc oraz że uczestnicy nie komunikowali się między sobą i nie korzystali z niedozwolonych pomocy.
 2. W trakcie trwania Testu Konkursowego lub tuż po jego zakończeniu Nauczyciel Koordynujący ma obowiązek wypełnienia imiennej listy obecności wszystkich Uczestników Konkursu, których prawni opiekunowie złożyli zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podając: imię, nazwisko, klasę, indywidualny kod Uczestnika Konkursu. W przypadku, gdy Uczestnik nie posiada zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy na liście umieścić jedynie klasę oraz indywidualny kod Uczestnika Konkursu.
 3. Lista obecności, o której mowa w ust. 2 stanowi część Protokołu, który należy dołączyć do paczki z kartami odpowiedzi. Nauczyciel Koordynujący ma obowiązek zatrzymania u siebie kopii takiej listy (wzór listy obecności można pobrać także ze Strefy Nauczyciela Konkursu),
 4. Po zebraniu od wszystkich Uczestników z poziomów II – VIII kart odpowiedzi i arkuszy testów od Uczestników z poziomu I należy je niezwłocznie umieścić w przesyłce z wypełnionym Protokołem, listą obecności, a także wypełnionymi formularzami zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisanymi odpowiednio przez: rodziców (opiekunów prawnych) Uczestników oraz Opiekunów podpisanych na Protokole.
 5. Suma liczby kart odpowiedzi zebranych od Uczestników z poziomów II – VIII oraz liczby arkuszy testów od Uczestników z poziomu I musi być zgodna z liczbą Uczestników wpisanych na liście obecności.
 6. W obecności przynajmniej jednego Uczestnika Nauczyciel Koordynujący powinien zakleić przesyłkę. Przesyłkę należy wysłać nie później niż 13 marca 2024 r. na adres Organizatora Konkursu (decyduje data stempla pocztowego lub rejestracji przez system kurierski).
 7. Przekroczenie terminu odesłania przesyłek z przyczyn innych niż ewentualne problemy z firmą kurierską wskazaną przez Organizatora powoduje dyskwalifikację Szkoły i brak możliwości sprawdzenia kart odpowiedzi Uczestników Konkursu. O ewentualnych problemach z firmą kurierską Nauczyciel Koordynator informuje Organizatora niezwłocznie po ich ewentualnym wystąpieniu. Szczegółowe informacje dotyczące wysyłki zostaną opublikowane w Strefie Nauczyciela w lutym 2024 r.

§5. Obowiązki Nauczyciela Koordynującego w zakresie ogłaszania wyników Konkursu w Szkole podstawowej

 1. Nauczyciel Koordynujący otrzyma w Strefie Nauczyciela dostęp do listy nagrodzonych Uczestników i wyników Konkursu w dniu ich ogłoszenia stosownie do postanowienia, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu Konkursu.
 2. Nauczyciel koordynujący sprawdza poprawność danych Uczestników na liście, o której mowa w ust. 1. Po sprawdzeniu poprawności danych, Nauczyciel Koordynujący potwierdza prawidłowość danych przyciskiem „zatwierdź” znajdującym się pod listą wyników w Strefie Nauczyciela.
 3. Nauczyciel Koordynujący jest zobowiązany do skorygowania w Strefie Nauczyciela danych obejmujących imiona, nazwiska, płci i klasę Uczestników objętych listą, o której mowa w ust. 1 w przypadku, gdy dane te zawierają błędy.
 4. Nauczyciel Koordynujący jest zobowiązany do przekazania Uczniom i/lub rodzicom wyników Konkursu niezwłocznie po ich ukazaniu się w Strefie Nauczyciela.
 5. Zatwierdzenie wyników Konkursu odbywa się wyłącznie w terminach wskazanych na Stronie Internetowej Konkursu. W przypadku niezatwierdzenia wyników przez Nauczyciela Koordynującego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostają automatycznie uznane za poprawne.

§6. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu Konkursu.
 2. Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony internetowej Konkursu.
 3. Wszystkie terminy określone w niniejszym Regulaminie mogą podlegać zmianom z uwagi na zmiany organizacyjne lub techniczne dotyczące przygotowania, przeprowadzenia lub rozliczenia Konkursu.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych nauczyciela koordynującego i Opiekuna zostały określone w §9 Regulaminu Konkursu.